Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

Wprowadzenie

​​​Prezesi NOK spotykają się co najmniej raz w roku, aby omówić dalszą poprawę współpracy. Spotkania przygotowywane są przez łączników, do których zadań należą także: koordynacja planowania kontroli prowadzonych przez Trybunał w państwach członkowskich, koordynacja działań grup roboczych w zakresie konkretnych zagadnień kontrolnych oraz regularna wymiana informacji ogólnych.

 

Komitet Kontaktowy: Zestawienie niedawnych i planowanych spotkań

Komitet Kontaktowy odbył swoje coroczne posiedzenie w Budapeszcie w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2009 r.

W 2009 r. NOK na Węgrzech był gospodarzem corocznego spotkania sieci współpracy profesjonalnej, złożonej z prezesów NOK państw UE i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Uczestniczyli w nim, w charakterze aktywnych obserwatorów, prezesi NOK krajów kandydujących (Turcji, Chorwacji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii), a także przedstawiciele EUROSAI, Inicjatywy INTOSAI na rzecz Rozwoju oraz SIGMA.

 

Podczas półdniowego seminarium w ramach programu dotyczącego kwestii zawodowych uczestnicy omawiali rolę NOK we wspieraniu działań rządowych podejmowanych w związku z kryzysem finansowo-gospodarczym. Stwierdzono, że większość NOK zareagowała szybko, dostosowała swoje plany kontroli do nowej sytuacji i główny nacisk położyła na kontrolę działań w zakresie zarządzania kryzysowego. Jednocześnie szczegółowe działania realizowane przez poszczególne NOK różnią się w zależności od rodzaju i zakresu rządowego programu antykryzysowego oraz od uprawnień NOK w danym kraju.

 

Ponadto przedstawiono kwestie związane z zarządzaniem funduszami UE, mające wpływ na prace NOK, a wynikające z niedawno przyjętego traktatu z Lizbony, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. Uczestnicy odbyli również ożywioną debatę na temat niezależności NOK. W jej wyniku sporządzono projekt oświadczenia, w którym Komitet Kontaktowy apeluje do instytucji UE i parlamentów państw członkowskich, aby dołożyły wszelkich starań w celu ochrony i utrzymania niezależności funkcjonowania najwyższych organów kontroli, zgodnie z deklaracjami z Limy i z Meksyku oraz z traktatem z Lizbony.

 

Uczestnicy omówili również przedstawione przez NOK państw członkowskich sprawozdania związane z UE, dotyczące kontroli świadectw charakterystyki energetycznej oraz systemów zarządzania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; działalność grup roboczych Komitetu Kontaktowego i sieci NOK krajów kandydujących i potencjalnie kandydujących; będące w toku i planowane działania w zakresie współpracy; a także kwestie organizacyjne związane ze współpracą.

Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.