Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

Grupa zadaniowa ds. Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego dla Państw Członkowskich UE (EPSAS)

​​ 
 
W 2013 r. Komitet Kontaktowy podjął decyzję o utworzeniu grupy zadaniowej w celu ścisłego monitorowania procesu zapoczątkowanego przez Komisję Europejską, zmierzającego do opracowania Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (EPSAS). Grupa ta, która podlega Komitetowi Kontaktowemu, bierze czynny udział w pracach grup zadaniowych ustanowionych przez Komisję, zwłaszcza w kwestiach dotyczących zarządzania i standardów EPSAS. Ponadto śledzi ona wydarzenia w tej dziedzinie na poziomie krajowym i unijnym, utrzymuje kontakty z ministerstwami finansów w państwach członkowskich i wnosi wkład w prace grup zadaniowych EPSAS ustanowionych przez Komisję
 
Osoby do kontaktów:
 
Lionel Vareille (NOK Francji), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Nadja Pässler (NOK Niemiec), (nadja.paessler@brh.bund.de)
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.