Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Grupa zadaniowa ds. Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego dla Państw Członkowskich UE (EPSAS)

​​ 
 
W 2013 r. Komitet Kontaktowy podjął decyzję o utworzeniu grupy zadaniowej w celu ścisłego monitorowania procesu zapoczątkowanego przez Komisję Europejską, zmierzającego do opracowania Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (EPSAS). Grupa ta, która podlega Komitetowi Kontaktowemu, bierze czynny udział w pracach grup zadaniowych ustanowionych przez Komisję, zwłaszcza w kwestiach dotyczących zarządzania i standardów EPSAS. Ponadto śledzi ona wydarzenia w tej dziedzinie na poziomie krajowym i unijnym, utrzymuje kontakty z ministerstwami finansów w państwach członkowskich i wnosi wkład w prace grup zadaniowych EPSAS ustanowionych przez Komisję
 
Osoby do kontaktów:
 
Lionel Vareille (NOK Francji), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Nadja Pässler (NOK Niemiec), (nadja.paessler@brh.bund.de)
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.