Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

2012

Spotkanie prezesów najwyższych organów kontroli (NOK) 27 państw członkowskich UE i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) w Estoril w dniach 18-19 października 2012 r.
​​
W 2012 r. gospodarzem corocznego spotkania Komitetu Kontaktowego prezesów NOK państw UE i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego był portugalski Tribunal de Contas. Spotkanie miało miejsce w dniach 18 i 19 października 2012 r. w miejscowości Estoril, a przewodniczył mu prezes Tribunal de Contas, pan Guilherme d’Oliveira Martins. W spotkaniu udział wzięło 93 delegatów z NOK państw członkowskich i z ETO, a także z NOK Chorwacji (kraj przystępujący) i czterech krajów kandydujących (byłej jugosławiańskiej republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Turcji). Wśród uczestników byli też przedstawiciele IDI-INTOSAI (Norwegia) i SIGMA (OECD).
 
Pierwszy temat spotkania – Wyzwania dla NOK w związku z przygotowaniami do następnego okresu ram finansowych UE – omawiano w formie seminarium.
 
Seminarium swoim wystąpieniem uświetnił Algirdas Šemeta, europejski komisarz ds. podatków i unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć finansowych. Swój punkt widzenia i dotychczasowe doświadczenia zaprezentowali przedstawiciele kilku europejskich NOK oraz ETO.
 
Nowe rozporządzenie finansowe wzmocni rozliczalność państw członkowskich. Nowe akty prawne UE dotyczą takich podstawowych kwestii jak: wzmocnienie nadzoru budżetowego i nadzoru nad polityką ekonomiczną państw członkowskich, egzekwowanie korygowania nadmiernego deficytu i zaburzeń równowagi makroekonomicznej oraz określenie wymogów dotyczących ram budżetowych państw członkowskich.
 
Celem NOK państw członkowskich UE oraz ETO jest przyczyniać się do budowy lepszych systemów i do poprawy efektywności krajowego wykorzystania funduszy wspólnotowych, a także uczestniczyć w tworzeniu nowych instrumentów zarządzania gospodarczego i budżetowego w Unii Europejskiej. NOK i ETO z zaangażowaniem dążą też do przyjęcia niezależnego i rygorystycznego stanowiska w kwestii poprawy jakości wydatkowania środków.
 
Jeśli chodzi o temat drugi – Aktualna sytuacja w zakresie odpowiedzi na kryzys finansowy i doświadczenia NOK w zakresie związanej z tym kontroli – przedstawiono wyniki niektórych analiz zamówionych przez Komitet Kontaktowy: sprawozdanie grupy zadaniowej mającej zbadać możliwości współpracy z Eurostatem i z krajowymi urzędami statystycznymi; aktualna sytuacja wspólnej inicjatywy NOK krajów strefy euro dotyczącej zewnętrznej kontroli europejskiego mechanizmu stabilności; sprawozdanie grupy roboczej mającej na celu zidentyfikowanie ewentualnych braków w zakresie kontroli publicznej dotyczącej nowych rozwiązań, środków i instrumentów wprowadzanych na szczeblu krajowym, unijnym i międzyrządowym w odpowiedzi na kryzys gospodarczo-finansowy; sprawozdanie z postępu prac sieci współpracy ds. kontroli w zakresie polityki budżetowej.
 
Niektóre NOK przedstawiły też swoje poglądy i doświadczenia, przede wszystkim w kontekście kryzysu finansowego, dotyczące: aktualnej sytuacji w zakresie kontroli finansowej i roli NOK; skutków jeśli chodzi o standardy rachunkowości oraz przydatność Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSAS) dla państw członkowskich UE; przepisów budżetowych i strony dochodów budżetu państwa.
 
Po omówieniu tematów I i II głos zabrał kolejny zaproszony mówca – prezes Banco de Portugal Carlos da Silva Costa, który wygłosił przemówienie zamykające tę część spotkania.
 
Po zakończeniu dyskusji na wspomniane wyżej tematy przyjęto sześć rezolucji dotyczących realizacji przyszłych strategii mających przyczynić się do sprecyzowania roli NOK w kontekście nowych wyzwań, takich jak najnowsze zmiany w zakresie zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej.
 
Delegaci wysłuchali także informacji o następujących działaniach NOK: sprawozdanie Dobre praktyki w zakresie kontroli i najważniejsze zalecenia dotyczące kontroli w zakresie ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych (NOK Łotwy); seminarium Doświadczenia zebrane podczas zamknięcia okresu programowania 2000-2006 (NOK Węgier); kontrola Monitorowanie zagrożeń dla finansów publicznych (NOK Niderlandów) i kontrola Wyniki wspólnej kontroli systemów handlu uprawnieniami do emisji CO2 (NOK Danii).
 
Podczas spotkania sekretarz generalny INTOSAI oraz prezes NOK Austrii zaprezentowali także ważną rezolucję A/66/209 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącą promowania wydajności, rozliczalności, skuteczności i przejrzystości administracji publicznej poprzez wzmocnienie niezależności najwyższych organów kontroli.
 
Zaplanowane na październik 2013 r. spotkanie Komitetu Kontaktowego będzie miało miejsce w Wilnie. Gospodarzem spotkania będzie NOK Litwy, a przewodniczyć będzie mu Kontroler Generalny tego kraju – pani Giedrė Švedienė.
 
08/11/2012

CC-R-2012-03


Resolution on the results of the pilot study on the Access of Supreme Audit Institutions to the main financial supervisors in EU Member States
08/11/2012

CC-R-2012-06


Resolution on the tasks and roles of the external public audit in the light of recent developments in the European Union economic governance
08/11/2012

CC-R-2012-02


UCHWAŁA w sprawie współpracy najwyższych organów kontroli z Eurostatem i krajowymi urzędami statystycznymi


Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.