No

Nadzwyczajne spotkanie Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli (NOK) Unii Europejskiej, które miało miejsce w dniu 8 maja 2013 r. w siedzibie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Luxembourg2013CC.jpg
W dniu 8 maja 2013 r. w siedzibie Trybunału odbyło się nadzwyczajne spotkanie prezesów NOK państw UE oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Spotkaniu przewodniczyła Giedrė Švedienė, kontroler generalny Litwy, pełniąca obowiązki przewodniczącej Komitetu Kontaktowego. W spotkaniu udział wzięło 59 delegatów z 24 NOK państw UE, z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz z czterech krajów kandydujących (Chorwacji, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Czarnogóry i Serbii). Było to pierwsze nadzwyczajne spotkanie w historii Komitetu Kontaktowego.
 
Program spotkania zawierał dwa punkty: 1) projekt oświadczenia w sprawie znaczenia odpowiednich mechanizmów kontroli i rozliczalności w unii gospodarczej i walutowej oraz rozwój sytuacji w tym zakresie, a także 2) wstępną wymianę poglądów na temat stanowiska grupy zadaniowej Komitetu Kontaktowego ds. uchwały nr 6.
 
W ramach pierwszego punktu programu członkowie Komitetu Kontaktowego omówili inicjatywę Finlandii dotyczącą wysłania wspólnego oświadczenia do przewodniczącego Rady Europejskiej w kontekście zaplanowanej na czerwiec 2013 r. dyskusji w Radzie w sprawie możliwych środków i planu na rzecz dalszego pogłębienia i urzeczywistnienia unii gospodarczej i walutowej (UGW). Dyskusja w Radzie stanowi istotną okazję do zwrócenia uwagi decydentów politycznych na rolę rozliczalności i zewnętrznej kontroli publicznej przy dalszym rozwijaniu UGW.
 
Komitet Kontaktowy jednogłośnie przyjął oświadczenie w sprawie znaczenia odpowiednich mechanizmów kontroli i rozliczalności w unii gospodarczej i walutowej oraz zarządzaniu gospodarczym UE skierowane do przewodniczącego Rady Europejskiej.
 
W oświadczeniu Komitet Kontaktowy wzywa Radę Europejską do ochrony i wzmocnienia publicznej kontroli zewnętrznej i rozliczalności w procesie urzeczywistniania UGW, unii bankowej i wzmacniania koordynacji polityk gospodarczych w szczególności przez:
 
– stworzenie jednolitych zasad ramowych w zakresie kontroli i rozliczalności;
– uznanie znaczenia publicznej kontroli zewnętrznej w prawodawstwie UE;
– wzmocnienie mechanizmów kontroli w kontekście unii bankowej;
– uwzględnienie mechanizmów kontroli w obszarze dyscypliny fiskalnej oraz
– zwiększenie przejrzystości i spójności kontroli instrumentów stabilizacji finansowej.
 
Uzgodniono również treść pisma przewodniego, które dołączono do oświadczenia i które podpisali członkowie tzw. „trójki” – prezes NOK Litwy (pełniąca obowiązki przewodniczącej), prezes NOK Portugalii oraz prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
 
W ramach drugiego punktu programu odbyła się wstępna wymiana poglądów na temat stanowiska grupy zadaniowej Komitetu Kontaktowego, powołanej w październiku 2012 r., w sprawie zadań i ról publicznej kontroli zewnętrznej w świetle niedawnych zmian w zarządzaniu gospodarczym w Unii Europejskiej. Grupa zadaniowa przeprowadziła szczegółową analizę i opracowała stanowisko, w którym streściła swoje wnioski i zalecenia oraz wskazała zagadnienia, którymi Komitet Kontaktowy powinien zająć się w przyszłości. W swoim stanowisku zawarła też propozycje zwiększenia skuteczności działań Komitetu Kontaktowego. Komitet Kontaktowy zwrócił się do łączników z prośbą o dalszą analizę i o bardziej szczegółowe propozycje na temat powyższych zagadnień przed kolejnym spotkaniem Komitetu zaplanowanym na październik 2013 r.