Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

2013

Nadzwyczajne spotkanie Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli (NOK) Unii Europejskiej, które miało miejsce w dniu 8 maja 2013 r. w siedzibie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Luxembourg2013CC.jpg
W dniu 8 maja 2013 r. w siedzibie Trybunału odbyło się nadzwyczajne spotkanie prezesów NOK państw UE oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Spotkaniu przewodniczyła Giedrė Švedienė, kontroler generalny Litwy, pełniąca obowiązki przewodniczącej Komitetu Kontaktowego. W spotkaniu udział wzięło 59 delegatów z 24 NOK państw UE, z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz z czterech krajów kandydujących (Chorwacji, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Czarnogóry i Serbii). Było to pierwsze nadzwyczajne spotkanie w historii Komitetu Kontaktowego.
 
Program spotkania zawierał dwa punkty: 1) projekt oświadczenia w sprawie znaczenia odpowiednich mechanizmów kontroli i rozliczalności w unii gospodarczej i walutowej oraz rozwój sytuacji w tym zakresie, a także 2) wstępną wymianę poglądów na temat stanowiska grupy zadaniowej Komitetu Kontaktowego ds. uchwały nr 6.
 
W ramach pierwszego punktu programu członkowie Komitetu Kontaktowego omówili inicjatywę Finlandii dotyczącą wysłania wspólnego oświadczenia do przewodniczącego Rady Europejskiej w kontekście zaplanowanej na czerwiec 2013 r. dyskusji w Radzie w sprawie możliwych środków i planu na rzecz dalszego pogłębienia i urzeczywistnienia unii gospodarczej i walutowej (UGW). Dyskusja w Radzie stanowi istotną okazję do zwrócenia uwagi decydentów politycznych na rolę rozliczalności i zewnętrznej kontroli publicznej przy dalszym rozwijaniu UGW.
 
Komitet Kontaktowy jednogłośnie przyjął oświadczenie w sprawie znaczenia odpowiednich mechanizmów kontroli i rozliczalności w unii gospodarczej i walutowej oraz zarządzaniu gospodarczym UE skierowane do przewodniczącego Rady Europejskiej.
 
W oświadczeniu Komitet Kontaktowy wzywa Radę Europejską do ochrony i wzmocnienia publicznej kontroli zewnętrznej i rozliczalności w procesie urzeczywistniania UGW, unii bankowej i wzmacniania koordynacji polityk gospodarczych w szczególności przez:
 
– stworzenie jednolitych zasad ramowych w zakresie kontroli i rozliczalności;
– uznanie znaczenia publicznej kontroli zewnętrznej w prawodawstwie UE;
– wzmocnienie mechanizmów kontroli w kontekście unii bankowej;
– uwzględnienie mechanizmów kontroli w obszarze dyscypliny fiskalnej oraz
– zwiększenie przejrzystości i spójności kontroli instrumentów stabilizacji finansowej.
 
Uzgodniono również treść pisma przewodniego, które dołączono do oświadczenia i które podpisali członkowie tzw. „trójki” – prezes NOK Litwy (pełniąca obowiązki przewodniczącej), prezes NOK Portugalii oraz prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
 
W ramach drugiego punktu programu odbyła się wstępna wymiana poglądów na temat stanowiska grupy zadaniowej Komitetu Kontaktowego, powołanej w październiku 2012 r., w sprawie zadań i ról publicznej kontroli zewnętrznej w świetle niedawnych zmian w zarządzaniu gospodarczym w Unii Europejskiej. Grupa zadaniowa przeprowadziła szczegółową analizę i opracowała stanowisko, w którym streściła swoje wnioski i zalecenia oraz wskazała zagadnienia, którymi Komitet Kontaktowy powinien zająć się w przyszłości. W swoim stanowisku zawarła też propozycje zwiększenia skuteczności działań Komitetu Kontaktowego. Komitet Kontaktowy zwrócił się do łączników z prośbą o dalszą analizę i o bardziej szczegółowe propozycje na temat powyższych zagadnień przed kolejnym spotkaniem Komitetu zaplanowanym na październik 2013 r.
 
11/06/2013

Oświadczenie Komitetu Kontaktowego z 2013 r.


Znaczenie odpowiednich mechanizmów kontroli i rozliczalności w kontekście unii gospodarczej i walutowej oraz zarządzania gospodarczego UE


Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.