​​​

Spotkanie Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Luksemburg, 3–4 maja 2022 r.

​​CC_2022_Logo.png

Dorocznemu spotkaniu Komitetu Kontaktowego przewodniczył w 2022 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu, który był jednocześnie gospodarzem wydarzenia. W spotkaniu wzięli udział, w charakterze aktywnych obserwatorów, przedstawiciele inicjatywy SIGMA i najwyższych organów kontroli (NOK) państw kandydujących.

Było to pierwsze osobiste spotkanie prezesów unijnych NOK od 2019 r., choć już wcześniej – w listopadzie 2021 r. – zorganizowano spotkanie online na wysokim szczeblu. Tegoroczne dyskusje dotyczyły głównie strategicznych zadań i wyzwań stojących przed unijnymi NOK, jeśli chodzi o ocenę wartości (dodanej) Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) na szczeblu krajowym i UE. Dyrektor generalna w Komisji Europejskiej i szefowa Grupy Zadaniowej ds. Odbudowy i Zwiększania Odporności, Céline Gauer, zaprezentowała w swoim przemówieniu trwający obecnie proces wdrażania RRF i postępy w tym zakresie. Zwróciła również uwagę na szersze problemy i przyszłe wyzwania, a także na możliwości, jakie oferuje ten nowy instrument.

Na posiedzeniu przemówienia wygłosili również: Ioannis Sarmas (NOK Grecji), Mauro Orefice (NOK Włoch), Bart Andriessens (NOK Belgii), Kay Scheller (NOK Niemiec), Mindaugas Macijauskas (NOK Litwy), Rolands Irklis (NOK Łotwy) oraz Sami Yläoutinen (NOK Finlandii). Dotyczyły one już zakończonych, trwających bądź dopiero planowanych prac kontrolnych w zakresie RRF i krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. W przemówieniach poruszono wiele tematów i aspektów: od różnych rodzajów kontroli i podejść metodycznych po szczegółowe zagadnienia istotnych obszarów polityki i problemy o bardziej tematycznym lub przekrojowym charakterze (takie jak znakowanie ekologiczne, postępowania o udzielenie zamówienia oraz ryzyko budżetowe i finansowe).

W trakcie późniejszych dyskusji – moderowanych przez Helenę Lindberg (NOK Szwecji), Arna Vissera (NOK Niderlandów) i Ivanę Maletić (członkinię Trybunału) – rozmówcy poruszyli szereg złożonych kwestii, takich jak komplementarność i wartość dodana RRF, finansowanie krajowe, rozliczalność i podział obowiązków na szczeblu UE i krajowym, a także szczególna rola NOK jako niezależnych instytucji w ramach kontroli i audytu. Opierając się na swoich wstępnych ustaleniach, NOK podkreśliły znaczenie ustanowienia odpowiednich systemów monitorowania i kontroli.

Mając na względzie bieżącą sytuację, specjalną sesję poświęcono głębokim zmianom spowodowanym przez pandemię COVID-19 i inwazję na Ukrainę. Walerij Packan, przewodniczący Izby Obrachunkowej Ukrainy, połączył się zdalnie z uczestnikami spotkania, by omówić sytuację w swoim kraju. Wyraził też nadzieje dotyczące powojennej przyszłości, gdy współpraca z zachodnimi partnerami Ukrainy będzie konieczna do odbudowania i zreformowania państwa i jego instytucji. Podziękował również Komitetowi Kontaktowemu za szybkie udzielenie poparcia Ukrainie.

Drugą część sesji specjalnej otworzyła Nathalie Tocci, dyrektor Istituto Affari Internazionali, a wcześniej doradca specjalny przy wysokich przedstawicielach UE, Josepie Borrellu i Federice Mogherini. W swoim wystąpieniu przeanalizowała ona różnie czynniki, które doprowadziły do inwazji na Ukrainę, oraz różne punkty widzenia, które należy wziąć pod uwagę. Podkreśliła przy tym znaczenie przyjęcia bardziej kompleksowego i całościowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa i niezależności UE, które pozwoli podjąć wyzwania stojące przed Unią – czy będą to konsekwencje pandemii COVID-19, wojna na Ukrainie, czy też zmiana klimatu.

Gospodarzem i przewodniczącym kolejnego spotkania Komitetu Kontaktowego – zaplanowanego na 2023 r. – będzie NOK Portugalii.​