Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

2014

Spotkanie Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Luksemburgu w dniach 15 17 października 2014 r.
W 2014 r. corocznemu spotkaniu Komitetu Kontaktowego przewodniczył Europejski Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu, który jednocześnie pełnił rolę gospodarza. Prezesi najwyższych organów kontroli (NOK) Albanii, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Turcji oraz przedstawiciele sekretariatu EUROSAI i SIGMA uczestniczyli w spotkaniu w charakterze aktywnych obserwatorów.
 
 
Głównym tematem dyskusji podczas spotkania Komitetu Kontaktowego było zacieśnienie współpracy między jego członkami. Komitet przyznał, że zbadanie możliwości pogłębienia współpracy może przynieść korzyści. Pierwszym krokiem poczynionym w tym kierunku było ustanowienie mechanizmu wczesnego ostrzegania w zakresie monitorowania zmian w UE, który miałby służyć informowaniu o nich NOK i proponowaniu stosownych działań.
 
Prezesi NOK przyznali również, że pogłębiona współpraca powinna obejmować konkretne działania kontrolne, które mogą przyczynić się do poprawy zarządzania finansowego w zakresie polityk i działań unijnych realizowanych na poziomie UE i państw członkowskich. Zapowiedzieli oni opracowanie propozycji dotyczących pogłębienia współpracy w zakresie kontroli, zwłaszcza w dziedzinie strategii „Europa 2020” i unii bankowej.
 
Dwaj zaproszeni goście przedstawili swoje poglądy na temat omawianych kwestii. Igor Šoltes, wiceprzewodniczący Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego oraz stały sprawozdawca ds. stosunków z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym, przedstawił rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2014 r., a w szczególności jej część poświęconą współpracy między NOK a Trybunałem. Wyraził on zadowolenie z faktu, że w zakresie wielu wymienionych w rezolucji kwestii dotyczących współpracy odnotowano już znaczne postępy, choć wciąż istnieją możliwości poprawy, jeśli chodzi o komunikację z Parlamentem Europejskim. Joaquim Nunes de Almeida, dyrektor ds. zamówień publicznych w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej, wziął udział w dyskusji podczas sesji, na której Trybunał przedstawił swoją opinię na temat pierwszego sprawozdania o zwalczaniu korupcji w UE.
 
Prezesi NOK będą mieli możliwość prześledzenia rezultatów decyzji podjętych w Luksemburgu podczas następnego spotkania, które zaplanowano na czerwiec 2015 r. Gospodarzem i przewodniczącym spotkania będzie Krajowy Urząd Kontroli Łotwy.
 
16/10/2014

CC-R-2014-03


Resolution on the updating of the CC Procedural Guidance and CC Statement on the role of 'Acting Chair'
16/10/2014

CC-R-2014-02


Resolution on the establishment of an early warning mechanism of the Contact Committee
16/10/2014

CC-R-2014-01


Resolution on Public Sector Accounting Standards for European Member States (EPSAS)Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.