Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

2014

Spotkanie Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Luksemburgu w dniach 15 17 października 2014 r.
W 2014 r. corocznemu spotkaniu Komitetu Kontaktowego przewodniczył Europejski Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu, który jednocześnie pełnił rolę gospodarza. Prezesi najwyższych organów kontroli (NOK) Albanii, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Turcji oraz przedstawiciele sekretariatu EUROSAI i SIGMA uczestniczyli w spotkaniu w charakterze aktywnych obserwatorów.
 
 
Głównym tematem dyskusji podczas spotkania Komitetu Kontaktowego było zacieśnienie współpracy między jego członkami. Komitet przyznał, że zbadanie możliwości pogłębienia współpracy może przynieść korzyści. Pierwszym krokiem poczynionym w tym kierunku było ustanowienie mechanizmu wczesnego ostrzegania w zakresie monitorowania zmian w UE, który miałby służyć informowaniu o nich NOK i proponowaniu stosownych działań.
 
Prezesi NOK przyznali również, że pogłębiona współpraca powinna obejmować konkretne działania kontrolne, które mogą przyczynić się do poprawy zarządzania finansowego w zakresie polityk i działań unijnych realizowanych na poziomie UE i państw członkowskich. Zapowiedzieli oni opracowanie propozycji dotyczących pogłębienia współpracy w zakresie kontroli, zwłaszcza w dziedzinie strategii „Europa 2020” i unii bankowej.
 
Dwaj zaproszeni goście przedstawili swoje poglądy na temat omawianych kwestii. Igor Šoltes, wiceprzewodniczący Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego oraz stały sprawozdawca ds. stosunków z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym, przedstawił rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2014 r., a w szczególności jej część poświęconą współpracy między NOK a Trybunałem. Wyraził on zadowolenie z faktu, że w zakresie wielu wymienionych w rezolucji kwestii dotyczących współpracy odnotowano już znaczne postępy, choć wciąż istnieją możliwości poprawy, jeśli chodzi o komunikację z Parlamentem Europejskim. Joaquim Nunes de Almeida, dyrektor ds. zamówień publicznych w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej, wziął udział w dyskusji podczas sesji, na której Trybunał przedstawił swoją opinię na temat pierwszego sprawozdania o zwalczaniu korupcji w UE.
 
Prezesi NOK będą mieli możliwość prześledzenia rezultatów decyzji podjętych w Luksemburgu podczas następnego spotkania, które zaplanowano na czerwiec 2015 r. Gospodarzem i przewodniczącym spotkania będzie Krajowy Urząd Kontroli Łotwy.
 
16/10/2014

CC-R-2014-03


Resolution on the updating of the CC Procedural Guidance and CC Statement on the role of 'Acting Chair'
16/10/2014

CC-R-2014-02


Resolution on the establishment of an early warning mechanism of the Contact Committee
16/10/2014

CC-R-2014-01


Resolution on Public Sector Accounting Standards for European Member States (EPSAS)Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.