Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Misja Komitetu Kontaktowego

 
Komitet Kontaktowy jest autonomicznym i niezależnym zgromadzeniem o charakterze niepolitycznym. Zrzesza prezesów najwyższych organów kontroli (NOK) z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Komitet stanowi forum, na którym omawiane i rozpatrywane są kwestie związane z UE, będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.
 
W tym kontekście Komitet Kontaktowy zobowiązuje się do:
  • wspierania dialogu i współpracy w zakresie kontroli i związanych z nią działań,
  • uzgadniania i propagowania wspólnego stanowiska we wszelkich nowych kwestiach dotyczących kontroli i rozliczalności,
  • zapewniania wsparcia dla NOK z państw członkowskich oraz NOK z państw objętych polityką rozszerzenia UE.  
 
Dzięki pogłębianiu współpracy między swoimi członkami Komitet Kontaktowy przyczynia się do większej skuteczność kontroli zewnętrznej i rozliczalności w UE, a także działa na rzecz poprawy zarządzania finansami unijnymi i zapewnienia dobrych rządów w interesie wszystkich obywateli.
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.