Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

Misja Komitetu Kontaktowego

 
Komitet Kontaktowy jest autonomicznym i niezależnym zgromadzeniem o charakterze niepolitycznym. Zrzesza prezesów najwyższych organów kontroli (NOK) z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Komitet stanowi forum, na którym omawiane i rozpatrywane są kwestie związane z UE, będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.
 
W tym kontekście Komitet Kontaktowy zobowiązuje się do:
  • wspierania dialogu i współpracy w zakresie kontroli i związanych z nią działań,
  • uzgadniania i propagowania wspólnego stanowiska we wszelkich nowych kwestiach dotyczących kontroli i rozliczalności,
  • zapewniania wsparcia dla NOK z państw członkowskich oraz NOK z państw objętych polityką rozszerzenia UE.  
 
Dzięki pogłębianiu współpracy między swoimi członkami Komitet Kontaktowy przyczynia się do większej skuteczność kontroli zewnętrznej i rozliczalności w UE, a także działa na rzecz poprawy zarządzania finansami unijnymi i zapewnienia dobrych rządów w interesie wszystkich obywateli.
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.