Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

Aktualności

CC_meeting_Bratislava_2016.jpg
Corocznemu spotkaniu Komitetu Kontaktowego, które odbyło się w dniach 20-21 października 2016 r. w Bratysławie, przewodniczył Najwyższy Urząd Kontroli Republiki Słowackiej, pełniący jednocześnie rolę gospodarza. Spotkanie odbyło się w trakcie sprawowanej przez Słowację prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W charakterze aktywnych obserwatorów uczestniczyli w nim prezesi najwyższych organów kontroli (NOK) Albanii, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Turcji, a także przedstawiciele Sekretariatu EUROSAI.


Seminarium na temat unijnej polityki energetycznej i klimatu


Głównym tematem spotkania była unijna polityka energetyczna i zagadnienia związane z klimatem. Celem było zwrócenie uwagi na szanse i zagrożenia wynikające z realizacji unijnej polityki energetycznej w kontekście kontroli i rozliczalności. W swoim przemówieniu, w formie nagrania wideo, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič wyraził uznanie dla prowadzonych obecnie przez Europejski Trybunał Obrachunkowy prac nad przeglądem horyzontalnym dotyczącym energii i klimatu. Podkreślił też, że krajowe najwyższe organy kontroli są kluczowymi partnerami Komisji Europejskiej, ponieważ ich uwagi i zalecenia mogą przyczynić się do poprawy zarządzaniem finansami i wnieść wkład w dobrą administrację na poziomie krajowym i unijnym.


Najwyższe organy kontroli Francji, Szwecji, Polski, Danii, Niemiec, Republiki Czeskiej i Portugalii oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy podzielili się wiedzą i doświadczeniami w zakresie przeprowadzania kontroli w tej dziedzinie.
Komitet Kontaktowy zauważył, że zagadnienia dotyczące energii i klimatu stanowią najważniejsze wyzwania strategiczne, przed którymi stoją UE i jej państwa członkowskie. Wyzwania te wymagają podejmowania działań przez właściwe organy unijne i krajowe, jak również przeprowadzania kontroli przez krajowe NOK i Europejski Trybunał Obrachunkowy.


Komitet przyznał, że NOK mogą zająć się tymi ważnymi zagadnieniami przekrojowymi w najskuteczniejszy sposób wyłącznie, jeśli będą działać wspólnie. Dzięki swojej pracy, wiedzy i doświadczeniu organy kontroli publicznej mogą wnieść istotny i konstruktywny wkład w realizację celów unijnej strategii w dziedzinie energii i klimatu, łącznie z przewidzianymi w niej celami na 2020, 2030 i 2050 r., a także porozumienia klimatycznego z Paryża (COP 21), do wdrożenia którego zobowiązały się jego państwa-strony.


Seminarium Komitetu Kontaktowego na temat energii i klimatu wykazało, że wiele najwyższych organów kontroli włożyło już wiele pracy w kontrole w zakresie efektywności energetycznej, energii ze źródeł odnawialnych i bezpieczeństwa energetycznego oraz że zagadnienia te zajmują nadal centralne miejsce w pracach tych organów. Równocześnie istnieją możliwości podjęcia dalszych prac związanych z innowacjami w dziedzinie energii, integracją europejskich rynków energetycznych, pomiarem i monitorowaniem emisji gazów cieplarnianych oraz sprawozdawczością na ten temat, a także przystosowywaniem się do zmiany klimatu.


Komitet Kontaktowy z zadowoleniem przyjął chęć najwyższych organów kontroli do wymiany informacji i wyników kontroli w dziedzinie energii i klimatu oraz zaproponował, by uwzględnić również prace właściwych grup roboczych INTOSAI i EUROSAI. Wyraził także zadowolenie z faktu, że sieć ds. kontroli strategii „Europa 2020” jest gotowa uwzględnić zagadnienia energetyczno-klimatyczne w swojej działalności. Komitet wyraził uznanie i poparcie dla propozycji najwyższego organu kontroli Słowacji, by zorganizować seminarium poświęcone wymianie i omówieniu doświadczeń związanych z poszczególnymi kontrolami, oraz propozycji Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, by zorganizować posiedzenie w celu wskazania luk i zagrożeń w przypadku prowadzenia kontroli przekrojowych zagadnień dotyczących energii i klimatu.


Pozostałe zagadnienia omówione podczas spotkania


NOK Słowacji podsumował prace podjęte w minionym roku przez różne grupy robocze, grupy zadaniowe i sieci w ramach Komitetu Kontaktowego. NOK Serbii przedstawił informacje na temat działalności sieci NOK z państw kandydujących do UE i potencjalnych kandydatów do członkostwa w UE.


NOK Łotwy dokonał prezentacji kontroli dotyczącej przeniesienia działalności portowej z historycznego centrum Rygi. NOK Niderlandów zdał sprawozdanie z prowadzonych obecnie prac w dziedzinie bezpieczeństwa produktów, ze szczególnym uwzględnieniem opatrywania produktów oznakowaniem CE.


Komitet Kontaktowy poparł również wniosek o zaktualizowanie list kontrolnych i wytycznych dotyczących kontroli w zakresie udzielania zamówień publicznych.


Gospodarzem i przewodniczącym kolejnego spotkania Komitetu Kontaktowego będzie Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Bratislava , 21/10/2016
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.