Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Aktualności

​W imieniu Komitetu Kontaktowego najwyższych organów kontroli UE (NOK) Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował dzisiaj przegląd prac kontrolerów z całej Unii Europejskiej na temat zdrowia publicznego. W opracowanie tego drugiego kompendium kontroli przygotowanego przez Komitet Kontaktowy zaangażowały się łącznie 24 najwyższe organy kontroli. 

Zdrowie publiczne leży głównie w kompetencjach państw członkowskich, czego wynikiem są duże różnice między poszczególnymi systemami ochrony zdrowia. UE wspiera starania podejmowane na szczeblu krajowym, koncentrując się w szczególności na uzupełnianiu lub koordynowaniu działań państw członkowskich. W ostatnich dziesięcioleciach krajowe systemy ochrony zdrowia musiały zmierzyć się z licznymi wyzwaniami, takimi jak stale rosnące koszty, starzenie się społeczeństwa czy coraz większa mobilność zarówno pacjentów, jak i pracowników służby zdrowia. 

– Działania w zakresie zdrowia publicznego powinny być podejmowane w skoordynowany sposób przez UE i państwa członkowskie, a zagadnienie to będzie bez wątpienia zajmowało istotne miejsce na liście priorytetów politycznych przez wiele pokoleń – stwierdził prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne. – Dlatego właśnie tak ważne jest upowszechnianie informacji na temat ustaleń poczynionych w toku kontroli, które zostały przeprowadzone w ostatnim czasie na terenie całej UE. 

W kompendium przedstawiono ogólne informacje na temat zdrowia publicznego, podstaw prawnych, głównych celów i odpowiadających im zadań na szczeblu państw członkowskich oraz na szczeblu unijnym. W publikacji ukazano także kluczowe wyzwania, z jakimi mierzą się w tej dziedzinie UE i państwa członkowskie. Zdrowie publiczne to złożony obszar kontroli. Duża liczba


Kompendium kontroli

04/01/2020
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.