Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

Aktualności

​W imieniu Komitetu Kontaktowego najwyższych organów kontroli UE (NOK) Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował dzisiaj przegląd prac kontrolerów z całej Unii Europejskiej na temat zdrowia publicznego. W opracowanie tego drugiego kompendium kontroli przygotowanego przez Komitet Kontaktowy zaangażowały się łącznie 24 najwyższe organy kontroli. 

Zdrowie publiczne leży głównie w kompetencjach państw członkowskich, czego wynikiem są duże różnice między poszczególnymi systemami ochrony zdrowia. UE wspiera starania podejmowane na szczeblu krajowym, koncentrując się w szczególności na uzupełnianiu lub koordynowaniu działań państw członkowskich. W ostatnich dziesięcioleciach krajowe systemy ochrony zdrowia musiały zmierzyć się z licznymi wyzwaniami, takimi jak stale rosnące koszty, starzenie się społeczeństwa czy coraz większa mobilność zarówno pacjentów, jak i pracowników służby zdrowia. 

– Działania w zakresie zdrowia publicznego powinny być podejmowane w skoordynowany sposób przez UE i państwa członkowskie, a zagadnienie to będzie bez wątpienia zajmowało istotne miejsce na liście priorytetów politycznych przez wiele pokoleń – stwierdził prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne. – Dlatego właśnie tak ważne jest upowszechnianie informacji na temat ustaleń poczynionych w toku kontroli, które zostały przeprowadzone w ostatnim czasie na terenie całej UE. 

W kompendium przedstawiono ogólne informacje na temat zdrowia publicznego, podstaw prawnych, głównych celów i odpowiadających im zadań na szczeblu państw członkowskich oraz na szczeblu unijnym. W publikacji ukazano także kluczowe wyzwania, z jakimi mierzą się w tej dziedzinie UE i państwa członkowskie. Zdrowie publiczne to złożony obszar kontroli. Duża liczba


Kompendium kontroli

04/01/2020
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.