Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

Aktualności

​​Tematem tegorocznego wydania Kompendium kontroli są wyzwania związane z pandemią COVID-19, która stała się zarzewiem jednego z najbardziej destruktywnych jak dotąd kryzysów zdrowotnych na świecie, mającego olbrzymi wpływ tak na społeczeństwo, gospodarkę, jak i poszczególne osoby. Kompendium zapewnia informacje na temat wpływu pandemii i działań podjętych w odpowiedzi na nią na szczeblu narodowym i ponadnarodowym. Zawiera również przegląd wyników prac kontrolnych przeprowadzonych i opublikowanych w 2020 r. przez najwyższe organy kontroli w UE.

​​Pandemia COVID-19 wywołała wielowymiarowy kryzys, który odcisnął piętno na nieomal wszystkich obszarach życia publicznego i prywatnego, takich jak zdrowie publiczne, działalność gospodarcza, praca, edukacja czy finanse publiczne. Skutki pandemii dla UE i państw członkowskich były dramatyczne, destrukcyjne, ale i wysoce asymetryczne. Moment wybuchu pandemii, jej zasięg i charakter, jak również odpowiedź na nią różniły się istotnie w zależności od państwa członkowskiego i regionu. Różnice występowały niekiedy nawet na szczeblu lokalnym. Pandemia wpłynęła na zdrowie publiczne, działalność gospodarczą, pracę, edukację i finanse publiczne.

​​W przypadku większości dziedzin, w których dały się odczuć skutki pandemii, UE ma ograniczone uprawnienia do podejmowania działań. Jest to spowodowane po części tym, że dziedzina zdrowia publicznego nie leży w wyłącznej gestii UE, a po części tym, że wśród państw członkowskich brakowało gotowości, czy też wstępnej zgody, do podjęcia wspólnych działań. Brak skoordynowanego podejścia sprawił, że władze krajowe i regionalne działały niezależnie od siebie, gdy wdrażały środki zapobiegawcze i powstrzymujące rozprzestrzenianie się pandemii, zamawiały sprzęt lub ustanawiały plany odbudowy gospodarki i programy utrzymania miejsc pracy w celu złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych kryzysu. Tym niemniej wydaje się, że po trudnych początkach UE i państwa członkowskie usprawniły współpracę, by wspólnie dążyć do zniwelowania skutków sytuacji kryzysowej.

​​Najwyższe organy kontroli w UE, tzn. najwyższe organy kontroli państw członkowskich oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy (ECA), zareagowały niezwłocznie na obecny kryzys i szybko przystąpiły do realizacji wielu zadań kontrolnych i działań z zakresu monitorowania. Oprócz 48 działań kontrolnych zakończonych w 2020 r. wciąż trwa, lub planowanych jest, ponad 200 innych działań kontrolnych, które zakończą się w 2021 lub 2022 r. W Kompendium kontroli zawarto streszczenia 17 sprawozdań (spośród 48) opublikowanych w 2020 r. Dotyczą one pięciu obszarów priorytetowych, którymi są: zdrowie publiczne, cyfryzacja, reakcja społeczno-gospodarcza, finanse publiczne i ryzyko oraz ogólna odpowiedź na różnych szczeblach administracji publicznej. W publikacji tej przedstawiono wyniki kontroli przeprowadzonych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy i najwyższe organy kontroli Belgii, Cypru, Niemiec, Łotwy, Litwy, Niderlandów, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Szwecji.

Kompendium kontroli opracowane przez Komitet Kontaktowy na temat działań podjętych w odpowiedzi na pandemię COVID-19

22/07/2021
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.