Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Aktualności

​​Tematem tegorocznego wydania Kompendium kontroli są wyzwania związane z pandemią COVID-19, która stała się zarzewiem jednego z najbardziej destruktywnych jak dotąd kryzysów zdrowotnych na świecie, mającego olbrzymi wpływ tak na społeczeństwo, gospodarkę, jak i poszczególne osoby. Kompendium zapewnia informacje na temat wpływu pandemii i działań podjętych w odpowiedzi na nią na szczeblu narodowym i ponadnarodowym. Zawiera również przegląd wyników prac kontrolnych przeprowadzonych i opublikowanych w 2020 r. przez najwyższe organy kontroli w UE.

​​Pandemia COVID-19 wywołała wielowymiarowy kryzys, który odcisnął piętno na nieomal wszystkich obszarach życia publicznego i prywatnego, takich jak zdrowie publiczne, działalność gospodarcza, praca, edukacja czy finanse publiczne. Skutki pandemii dla UE i państw członkowskich były dramatyczne, destrukcyjne, ale i wysoce asymetryczne. Moment wybuchu pandemii, jej zasięg i charakter, jak również odpowiedź na nią różniły się istotnie w zależności od państwa członkowskiego i regionu. Różnice występowały niekiedy nawet na szczeblu lokalnym. Pandemia wpłynęła na zdrowie publiczne, działalność gospodarczą, pracę, edukację i finanse publiczne.

​​W przypadku większości dziedzin, w których dały się odczuć skutki pandemii, UE ma ograniczone uprawnienia do podejmowania działań. Jest to spowodowane po części tym, że dziedzina zdrowia publicznego nie leży w wyłącznej gestii UE, a po części tym, że wśród państw członkowskich brakowało gotowości, czy też wstępnej zgody, do podjęcia wspólnych działań. Brak skoordynowanego podejścia sprawił, że władze krajowe i regionalne działały niezależnie od siebie, gdy wdrażały środki zapobiegawcze i powstrzymujące rozprzestrzenianie się pandemii, zamawiały sprzęt lub ustanawiały plany odbudowy gospodarki i programy utrzymania miejsc pracy w celu złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych kryzysu. Tym niemniej wydaje się, że po trudnych początkach UE i państwa członkowskie usprawniły współpracę, by wspólnie dążyć do zniwelowania skutków sytuacji kryzysowej.

​​Najwyższe organy kontroli w UE, tzn. najwyższe organy kontroli państw członkowskich oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy (ECA), zareagowały niezwłocznie na obecny kryzys i szybko przystąpiły do realizacji wielu zadań kontrolnych i działań z zakresu monitorowania. Oprócz 48 działań kontrolnych zakończonych w 2020 r. wciąż trwa, lub planowanych jest, ponad 200 innych działań kontrolnych, które zakończą się w 2021 lub 2022 r. W Kompendium kontroli zawarto streszczenia 17 sprawozdań (spośród 48) opublikowanych w 2020 r. Dotyczą one pięciu obszarów priorytetowych, którymi są: zdrowie publiczne, cyfryzacja, reakcja społeczno-gospodarcza, finanse publiczne i ryzyko oraz ogólna odpowiedź na różnych szczeblach administracji publicznej. W publikacji tej przedstawiono wyniki kontroli przeprowadzonych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy i najwyższe organy kontroli Belgii, Cypru, Niemiec, Łotwy, Litwy, Niderlandów, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Szwecji.

Kompendium kontroli opracowane przez Komitet Kontaktowy na temat działań podjętych w odpowiedzi na pandemię COVID-19

22/07/2021
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.