Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

Grupa robocza ds. wspólnych standardów kontroli i porównywalnych kryteriów kontroli opartych na międzynarodowych uznanych standardach kontroli dopasowanych do obszaru UE

Grupa robocza ds. wspólnych standardów kontroli została utworzona w 2006 r. przez Komitet Kontaktowy i otrzymała specjalne zadanie opracowania wspólnych standardów kontroli i porównywalnych kryteriów kontroli, na podstawie międzynarodowych uznanych standardów kontroli mających zastosowanie do obszaru UE.
 
Celem prac grupy roboczej było początkowo podniesienie wśród NOK poziomu zrozumienia podejścia do interpretacji i stosowania międzynarodowych standardów kontroli, ze szczególnym odniesieniem do określonej specyfiki UE. Grupa robocza w pełni uwzględniła trwające prace Komitetu ds. Standardów Zawodowych oraz podkomitetów utworzonych przez INTOSAI w celu opracowania ISSAI, a także oparła swoje prace na najbardziej stosownych wspólnych standardach kontroli. Działała ona jako zawodowe forum, na którym zbierano, przedstawiano i kompilowano rezultaty kontroli, doświadczenia i studia przypadków.
 
W wyniku swoich prac grupa robocza przygotowała dokumenty informacyjne na temat praktyk NOK w dziedzinie kontroli funduszy i polityk UE opartych na standardach INTOSAI, a w szczególności dokonała inwentaryzacji mandatów i działań kontrolnych NOK, sporządziła dokument na temat kontroli zgodności oraz dokument na temat kontroli wykonania zadań. Wszystkie te dokumenty zostały opatrzone preambułą.
 
Inicjatywa ta przyczyniła się do dalszej poprawy współpracy pomiędzy NOK w dziedzinie kontroli i poprawy rozliczalności z funduszy UE na szczeblu krajowym i wspólnotowym. Pozwoliła ona także najwyższym organom kontroli z państw członkowskich Unii zapoznać się z przykładami praktyk dotyczących interpretacji i stosowania międzynarodowych standardów kontroli w kontekście UE. Komitet Kontaktowy zdecydował o zakończeniu prac grupy roboczej w październiku 2010 r.
 
Bliższych informacji udziela:
 
Pan Christophe Perron, Europejski Trybunał Obrachunkowy
(christophe.perron@eca.europa.eu)
 


Przyjęte sprawozdania:

 

18/07/2012

Final Report


Contact Committee Working Group on Common Auditing Standards and Comparable Audit Criteria - September 2010


Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.