Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Úvod

​​​​​Predsedovia NKI zasadajú aspoň raz za rok, aby prerokovali ďalšie možnosti zlepšenia spolupráce. Tieto zasadnutia pripravujú kontaktné osoby, ktorých úlohou je aj koordinácia plánovania auditov Dvora audítorov v členských štátoch, koordinácia činností pracovaných skupín zaoberajúcich sa špecifickými oblasťami auditu a pravidelná výmena všeobecných informácií.

 

Kontaktný výbor: Tabuľka súčasných a budúcich zasadnutí

Zasadnutie predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) 27 členských štátov EÚ a Európskeho dvora audítorov (Dvor audítorov) sa uskutočnilo v Luxemburgu v dňoch 13. a 14. októbra 2011

Výročné zasadnutie kontaktného výboru predsedov NKI EÚ a Európskeho dvora audítorov za rok 2011 bolo usporiadané na pôde Európskeho dvora audítorov v dňoch 13. a 14. októbra 2011. Na zasadnutí sa zúčastnilo viac než 80 delegátov z NKI EÚ a Dvora audítorov, ako aj NKI štyroch kandidátskych krajín (Chorvátska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónska, Islandu a Turecka) a predstavitelia EUROSAI a iniciatívy SIGMA.

 

Hlavnou časťou zasadnutia bol seminár o vplyve európskeho semestra a ďalších nedávnych vývojových trendov v správe ekonomických záležitostí EÚ vrátane regulácie a dohľadu nad finančnými systémami a inštitúciami, štátnej pomoci finančnému sektoru a auditu mechanizmov krízového riadenia eura na NKI EÚ a Dvor audítorov.

 

Seminár otvorili traja uznávaní hosťujúci prednášajúci, ktorí boli v rámci svojich príslušných funkcií vo veľkej miere zapojení do spoločného úsilia EÚ prekonať hospodársku krízu: p. Olli Rehn, európsky komisár pre hospodárske a menové záležitosti, p. Vítor Constâncio, viceprezident Európskej centrálnej banky, a p. Luc Frieden, minister financií Luxemburska.

 

Nasledujúce diskusie viedli kontaktný výbor k prijatiuvyhlásenie adresovaného Európskemu parlamentu, Európskej rade a Európskej komisii, ako aj parlamentom a vládam členských štátov EÚ. Kontaktný výbor taktiež prijaluznesenie, v ktorom sa berie na vedomie výzva NKI krajín eurozóny zabezpečiť primeranú externú kontrolu Európskeho mechanizmu pre stabilitu.

Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.