Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Expertná skupina pre kvalitu auditu

 
V decembri 2002 sa predsedovia najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) krajín strednej a východnej Európy, Cypru, Malty, Turecka a Európskeho dvora audítorov zhodli na tom, že je správne preskúmať realizovateľnosť vypracovania komplexného a podrobného usmernenia k auditu kvality na prediskutovanie medzi zainteresovanými stranami vrátane kontaktného výboru. Expertná skupina bola požiadaná o vypracovanie takéhoto usmernenia za pomoci všetkých zainteresovaných NKI a iniciatívy SIGMA.
 
V roku 2004 expertná skupina dokončila usmernenia a prezentovala ich predsedom NKI krajín strednej a východnej Európy, Cypru, Malty, Turecka a Európskeho dvora audítorov, ako aj kontaktnému výboru.
 
Expertná skupina okrem toho vytvorila elektronickú databázu kvality auditu, ktorá je dostupná cez intranet NKI (CIRCA) a aktualizovaná každých šesť mesiacov bývalými členmi expertnej skupiny. Expertná skupina ukončila svoj mandát v roku 2007.
 
Ak máte záujem o ďalšie informácie, môžete sa obrátiť na tieto osoby:
 
Brian Vella, Národný kontrolný úrad Malty (brian.vella@gov.mt)
 
Jacek Mazur, Najvyšší kontrolný úrad Poľska (jacek.mazur@nik.gov.pl)
 

Súvisiace správy: 
 
12/10/2009

Guidelines on Audit Quality


The purpose of these Guidelines on Audit Quality is to assist Supreme Audit Institutions in ensuring the high quality of their work and the resulting products. The Guidelines contain four sections: 1. Background, key definitions, types of SAIs and audits to which the guidelines apply; 2. Quality control as the “hot review” of the audit process; 3. The characteristics of post-audit quality assurance; 4. Institutional measures to enhance quality, especially management of human resources, institutional risks and external relations. The annexes provide other information considered as potentially useful.


Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.