No

Zasadnutie predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie a Európskeho dvora audítorov v Helsinkách v dňoch 3. a 4. decembra 2007

 

 
 
Výročné zasadnutie Kontaktného výboru predsedov NKI EÚ a Európskeho dvora audítorov usporiadala fínska najvyššia kontrolná inštitúcia v dňoch 3. a 4. decembra 2007. Zasadnutiu predsedal pán Tuomas Pöysti, generálny audítor Fínskej republiky. V úlohe aktívnych pozorovateľov sa na zasadnutí zúčastnili predsedovia NKI kandidátskych krajín z Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Chorvátska a Turecka, ako aj predstavitelia školiaceho výboru EUROSAI a programu SIGMA.
 
Program zasadnutia zahŕňal seminár o riadení rizika v správnom hospodárení s finančnými prostriedkami EÚ. Témou seminára bolo riadenie rizika, prijateľný stupeň rizika a integrovaný systém vnútornej kontroly pri správe finančných prostriedkov EÚ.
 
Hlavným cieľom seminára bolo pokračovať v diskusii, ktorá sa začala v rámci reformy nariadenia o rozpočtových pravidlách a orientačného plánu pre integrovaný systém vnútornej kontroly, a taktiež diskutovať o úlohe najvyšších kontrolných inštitúcií členských štátov pri zaistení a zlepšovaní dobrého spravovania finančných prostriedkov EÚ.
 
S prednáškami vystúpili pán Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie, pán Herbert Bösch, predseda výboru pre rozpočtovú kontrolu, a pán Matti Ahde, predseda kontrolného výboru Fínskeho parlamentu.
 
Po prejavoch prednášajúcich nasledovali príspevky z niektorých NKI týkajúce sa ich príslušných národných skúseností v oblasti riadenia rizika a úlohy NKI pri definovaní prijateľného stupňa rizika v kontexte EÚ.
 
Seminár zdôraznil dôležitú úlohu NKI pri riadení rizík súvisiacich s rozpočtom EÚ a potrebu spoločného chápania kategórií rizík a prijateľných stupňov rizika
 
Účastníci prerokovali tiež výsledky práce pracovných skupín v osobitných oblastiach hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ: štrukturálne fondy, správy národných NKI o finančnom hospodárení EÚ, daň z pridanej hodnoty, verejné obstarávanie, audítorské štandardy, kvalita auditov a poľnohospodárstvo. Záverom boli predstavené výsledky siete spolupráce NKI kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín, Európskeho dvora audítorov a programu SIGMA.