Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

2007


Zasadnutie predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie a Európskeho dvora audítorov v Helsinkách v dňoch 3. a 4. decembra 2007

 

 
Výročné zasadnutie Kontaktného výboru predsedov NKI EÚ a Európskeho dvora audítorov usporiadala fínska najvyššia kontrolná inštitúcia v dňoch 3. a 4. decembra 2007. Zasadnutiu predsedal pán Tuomas Pöysti, generálny audítor Fínskej republiky. V úlohe aktívnych pozorovateľov sa na zasadnutí zúčastnili predsedovia NKI kandidátskych krajín z Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Chorvátska a Turecka, ako aj predstavitelia školiaceho výboru EUROSAI a programu SIGMA.
 
Program zasadnutia zahŕňal seminár o riadení rizika v správnom hospodárení s finančnými prostriedkami EÚ. Témou seminára bolo riadenie rizika, prijateľný stupeň rizika a integrovaný systém vnútornej kontroly pri správe finančných prostriedkov EÚ.
 
Hlavným cieľom seminára bolo pokračovať v diskusii, ktorá sa začala v rámci reformy nariadenia o rozpočtových pravidlách a orientačného plánu pre integrovaný systém vnútornej kontroly, a taktiež diskutovať o úlohe najvyšších kontrolných inštitúcií členských štátov pri zaistení a zlepšovaní dobrého spravovania finančných prostriedkov EÚ.
 
S prednáškami vystúpili pán Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie, pán Herbert Bösch, predseda výboru pre rozpočtovú kontrolu, a pán Matti Ahde, predseda kontrolného výboru Fínskeho parlamentu.
 
Po prejavoch prednášajúcich nasledovali príspevky z niektorých NKI týkajúce sa ich príslušných národných skúseností v oblasti riadenia rizika a úlohy NKI pri definovaní prijateľného stupňa rizika v kontexte EÚ.
 
Seminár zdôraznil dôležitú úlohu NKI pri riadení rizík súvisiacich s rozpočtom EÚ a potrebu spoločného chápania kategórií rizík a prijateľných stupňov rizika
 
Účastníci prerokovali tiež výsledky práce pracovných skupín v osobitných oblastiach hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ: štrukturálne fondy, správy národných NKI o finančnom hospodárení EÚ, daň z pridanej hodnoty, verejné obstarávanie, audítorské štandardy, kvalita auditov a poľnohospodárstvo. Záverom boli predstavené výsledky siete spolupráce NKI kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín, Európskeho dvora audítorov a programu SIGMA.
 
 
 
 
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.