Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

2012

Zasadnutie predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) 27 členských štátov EÚ a Európskeho dvora audítorov (Dvora audítorov) sa uskutočnilo v Estorile v dňoch 18. – 19. októbra 2012
​​
 ​ 
Výročné zasadnutie kontaktného výboru predsedov Najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) EÚ a Európskeho dvora audítorov za rok 2012 bolo usporiadané na pôde Portugalského dvora audítorov Tribunal de Contas v dňoch 18. a 19. októbra 2012 v Estorile. Na zasadnutí, ktorému predsedal predseda Tribunal de Contas, Guilherme d’Oliveira Martins, sa zúčastnilo 93 delegátov z NKI členských štátov a Dvora audítorov, ako aj NKI Chorvátska (pristupujúca krajina) a štyroch kandidátskych krajín (Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónska, Čiernej hory, Srbska a Turecka) a zástupcovia IDI-INTOSAI (Nórsko) a iniciatívy SIGMA (OECD).
 
Na seminári sa rozoberala prvá téma zasadnutia „Výzvy NKI pri príprave na ďalšie obdobie finančného rámca EÚ“ (Challenges for SAIs in preparing for the next EU financial framework period).
 
Na seminári sa zúčastnil uznávaný hosťujúci prednášajúci, p. Algirdas Šemeta, európsky komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom. Svoje názory a aktuálne skúsenosti prezentovali zástupcovia viacerých NKI EÚ a Dvora audítorov.
 
Novým nariadením o rozpočtových pravidlách sa posilní zodpovednosť členských štátov. Nové legislatívne akty EÚ sa týkajú základných otázok, akými sú posilnenie rozpočtového dohľadu a dohľadu nad hospodárskou politikou členských štátov, uplatňovanie opravy nadmerných schodkov a makroekonomických nerovnováh a stanovenie požiadaviek na ich fiškálny rámec.
 
Cieľom NKI členských štátov EÚ a Dvora audítorov je prispieť k lepším systémom a k účinnejšiemu vnútroštátnemu využívaniu finančných prostriedkov Spoločenstva, ako aj k novým hospodárskym opatreniam a opatreniam fiškálneho riadenia Európskej únie; NKI sa taktiež zaviazali prijať nezávislý a nekompromisný postoj, pokiaľ ide o zlepšovanie kvality výdavkov.
 
V súvislosti s druhou témou „Najnovší vývoj reakcií na finančnú krízu a skúsenosti NKI zo súvisiacich auditov“ (Latest developments in responding to the financial crisis and SAIs’ experience of related audits) boli odprezentované výsledky niektorých konkrétnych analýz vyžiadaných kontaktným výborom: správa Osobitnej skupiny na preskúmanie možností spolupráce s Eurostatom a národnými štatistickými inštitúciami; súčasný stav spoločnej iniciatívy NKI eurozóny týkajúci sa externého auditu Európskeho stabilizačného mechanizmu; správa pracovnej skupiny na vykonanie pilotnej štúdie na určenie možných nedostatkov vo verejnej kontrole v oblasti nových mechanizmov, opatrení a nástrojov zriadených na vnútroštátnej úrovni, na úrovni EÚ i na medzivládnej úrovni v reakcii na finančnú a hospodársku krízu; správa o dosiahnutom pokroku Siete pre audit fiškálnej politiky.
 
Niektoré NKI okrem iného prezentovali aj svoje názory a skúsenosti, najmä v súvislosti s finančnou krízou, ktoré sa týkali najnovšieho vývoja vo finančnom audite a úlohy NKI; dôsledkov z hľadiska účtovných štandardov a vhodnosti štandardov IPSAS pre členské štáty EÚ; rozpočtových pravidiel a príjmovej strany štátneho rozpočtu.
 
Po prediskutovaní tém I a II vystúpil na zasadnutí ďalší prominentný hosťujúci prednášajúci, guvernér Banco de Portugal, Carlos da Silva Costa, ktorého záverečný prejav ukončil tematickú časť zasadnutia.
 
V nadväznosti na debaty na uvedené témy bolo prijatých šesť uznesení týkajúcich sa realizácie budúcich stratégií v snahe pomôcť objasniť úlohy NKI v kontexte nových výziev, akým je najnovší vývoj správy ekonomických záležitostí v Európskej únii.
 
Delegáti boli zároveň informovaní o ďalších činnostiach NKI: správa s názvom „Osvedčené postupy a hlavné kontrolné odporúčania pre audity správy a riadenia podnikov vlastnených štátom a samosprávami“ (Best audit practices and main audit recommendations for corporate governance audits of state and municipality owned enterprises, NKI Lotyšska); seminár „Skúsenosti získané pri ukončovaní programového obdobia 2000 – 2006“ (Experience gained during the winding-up of the programming period 2000-2006, NKI Maďarska); a audity „Monitorovanie rizík pre verejné financie“ (Monitoring Risks to Public Finances, NKI Holandska) a „Výsledky spojeného auditu systémov na obchodovanie s emisiami CO2“ (Results of the Cooperative Audit of CO2 Emission Trading Systems, NKI Dánska).
 
Počas zasadnutia bolo taktiež predstavené uznesenie Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov A/66/209: „Podpora efektívnosti, zodpovednosti, účinnosti a transparentnosti verejnej správy prostredníctvom posilnenia najvyšších kontrolných inštitúcií“ (Promoting the efficiency, accountability, effectiveness and transparency of public administration by strengthening Supreme Audit Institutions), ktoré odprezentoval generálny tajomník INTOSAI a predseda NKI Rakúska.
 
Zasadnutie kontaktného výboru v októbri 2013 sa bude konať vo Vilniuse, usporiada ho NKI Litvy a predsedať mu bude generálna audítorka, Giedrė Švedienė.
 
 
08/11/2012

CC-R-2012-03


Resolution on the results of the pilot study on the Access of Supreme Audit Institutions to the main financial supervisors in EU Member States
08/11/2012

CC-R-2012-06


Resolution on the tasks and roles of the external public audit in the light of recent developments in the European Union economic governance
08/11/2012

CC-R-2012-02


Uznesenie o spolupráci najvyšších kontrolných inštitúcií s Eurostatom a národnými štatistickými úradmi


Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.