Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

2013

Mimoriadne zasadnutie kontaktného výboru predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) Európskej únie konané na Európskom dvore audítorov dňa 8. mája 2013
Luxembourg2013CC.jpg
 
Mimoriadne zasadnutie predsedov NKI EÚ a Dvora audítorov sa konalo na Dvore audítorov dňa 8. mája 2013 a predsedala mu pani Giedrė Švedienė, generála audítorka Litvy a úradujúca predsedkyňa kontaktného výboru. Zúčastnilo sa ho 59 delegátov z 24 NKI EÚ, Dvora audítorov a NKI štyroch kandidátskych krajín (Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna hora a Srbsko). Bolo to prvé mimoriadne zasadnutie kontaktného výboru v jeho histórii.
 
Na programe zasadnutia boli dva body: 1) návrh vyhlásenia o dôležitosti primeraných opatrení týkajúcich sa auditu a povinnosti zodpovedať sa v hospodárskej a menovej únii a súvisiacom vývoji; a 2) predbežná výmena názorov k pozičnému dokumentu osobitnej skupiny kontaktného výboru „Uznesenie 6“.
 
V rámci prvého bodu zasadnutia členovia kontaktného výboru rokovali o fínskej iniciatíve, ktorej cieľom bolo zaslať spoločné vyhlásenie predsedovi Európskej rady v kontexte nadchádzajúceho rokovania Rady plánovaného v júni 2013 o možných opatreniach a pláne na ďalšie posilnenie a dokončenie hospodárskej a menovej únie (HMÚ). Rokovanie Rady poskytlo významnú príležitosť upriamiť pozornosť politikov na úlohu povinnosti zodpovedať sa a vonkajšej verejnej kontroly pri ďalšom rozvoji HMÚ.
 
Kontaktný výbor jednohlasne prijal vyhlásenie o dôležitosti primeraných opatrení týkajúcich sa auditu a povinnosti zodpovedať sa v hospodárskej a menovej únii a správe ekonomických záležitostí EÚ, ktoré sa zaslalo predsedovi Európskej rady.
 
Kontaktný výbor vo svojom vyhlásení vyzval Európsku radu zabezpečiť a posilniť vonkajšiu verejnú kontrolu a povinnosť zodpovedať sa pri dokončovaní HMÚ, bankovej únie a posilnenej koordinácii hospodárskych politík, najmä prostredníctvom:
 
- vytvorenia jednotného rámca kontroly a povinnosti zodpovedať sa;
- uznania dôležitosti vonkajšej verejnej kontroly v právnych predpisoch EÚ;
- posilnenia opatrení týkajúcich sa auditu bankovej únie;
- začlenenia verejnej kontroly v oblasti fiškálnej disciplíny;
- a zlepšenia transparentnosti a jednotnosti auditu finančných stabilizačných nástrojov.
 
Taktiež sa dohodlo na sprievodnom liste k vyhláseniu, ktorý podpísali členovia trojky – predsedovia NKI Litvy (úradujúci predseda), Portugalska a Európskeho dvora audítorov.
 
V rámci druhého bodu zasadnutia došlo k predbežnej výmene názorov k pozičnému dokumentu osobitnej skupiny kontaktného výboru pre úlohy a funkcie externej verejnej kontroly vzhľadom na nedávny vývoj v správe ekonomických záležitostí Európskej únie, ktorú kontaktný výbor zriadil v októbri 2012. Osobitná skupina vykonala hĺbkovú analýzu a vypracovala pozičný dokument obsahujúci zhrnutie záverov a odporúčaní osobitnej skupiny a základné témy, ktoré by mal kontaktný výbor riešiť v budúcnosti. Taktiež obsahoval návrhy na účinnejšie fungovanie kontaktného výboru. Kontaktný výbor požiadal kontaktných pracovníkov o ďalšie preskúmanie a predloženie konkrétnejších návrhov prezentovaných záležitostí na ďalšom zasadnutí kontaktného výboru, ktoré je naplánované v októbri 2013.
 
11/06/2013

Vyhlásenie kontaktného výboru za rok 2013


Dôležitosť primeraných opatrení týkajúcich sa auditu a povinnosti zodpovedať sa v hospodárskej a menovej únii a správe ekonomických záležitostí EÚ


Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.