No

Mimoriadne zasadnutie kontaktného výboru predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) Európskej únie konané na Európskom dvore audítorov dňa 8. mája 2013
Luxembourg2013CC.jpg
 
Mimoriadne zasadnutie predsedov NKI EÚ a Dvora audítorov sa konalo na Dvore audítorov dňa 8. mája 2013 a predsedala mu pani Giedrė Švedienė, generála audítorka Litvy a úradujúca predsedkyňa kontaktného výboru. Zúčastnilo sa ho 59 delegátov z 24 NKI EÚ, Dvora audítorov a NKI štyroch kandidátskych krajín (Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna hora a Srbsko). Bolo to prvé mimoriadne zasadnutie kontaktného výboru v jeho histórii.
 
Na programe zasadnutia boli dva body: 1) návrh vyhlásenia o dôležitosti primeraných opatrení týkajúcich sa auditu a povinnosti zodpovedať sa v hospodárskej a menovej únii a súvisiacom vývoji; a 2) predbežná výmena názorov k pozičnému dokumentu osobitnej skupiny kontaktného výboru „Uznesenie 6“.
 
V rámci prvého bodu zasadnutia členovia kontaktného výboru rokovali o fínskej iniciatíve, ktorej cieľom bolo zaslať spoločné vyhlásenie predsedovi Európskej rady v kontexte nadchádzajúceho rokovania Rady plánovaného v júni 2013 o možných opatreniach a pláne na ďalšie posilnenie a dokončenie hospodárskej a menovej únie (HMÚ). Rokovanie Rady poskytlo významnú príležitosť upriamiť pozornosť politikov na úlohu povinnosti zodpovedať sa a vonkajšej verejnej kontroly pri ďalšom rozvoji HMÚ.
 
Kontaktný výbor jednohlasne prijal vyhlásenie o dôležitosti primeraných opatrení týkajúcich sa auditu a povinnosti zodpovedať sa v hospodárskej a menovej únii a správe ekonomických záležitostí EÚ, ktoré sa zaslalo predsedovi Európskej rady.
 
Kontaktný výbor vo svojom vyhlásení vyzval Európsku radu zabezpečiť a posilniť vonkajšiu verejnú kontrolu a povinnosť zodpovedať sa pri dokončovaní HMÚ, bankovej únie a posilnenej koordinácii hospodárskych politík, najmä prostredníctvom:
 
- vytvorenia jednotného rámca kontroly a povinnosti zodpovedať sa;
- uznania dôležitosti vonkajšej verejnej kontroly v právnych predpisoch EÚ;
- posilnenia opatrení týkajúcich sa auditu bankovej únie;
- začlenenia verejnej kontroly v oblasti fiškálnej disciplíny;
- a zlepšenia transparentnosti a jednotnosti auditu finančných stabilizačných nástrojov.
 
Taktiež sa dohodlo na sprievodnom liste k vyhláseniu, ktorý podpísali členovia trojky – predsedovia NKI Litvy (úradujúci predseda), Portugalska a Európskeho dvora audítorov.
 
V rámci druhého bodu zasadnutia došlo k predbežnej výmene názorov k pozičnému dokumentu osobitnej skupiny kontaktného výboru pre úlohy a funkcie externej verejnej kontroly vzhľadom na nedávny vývoj v správe ekonomických záležitostí Európskej únie, ktorú kontaktný výbor zriadil v októbri 2012. Osobitná skupina vykonala hĺbkovú analýzu a vypracovala pozičný dokument obsahujúci zhrnutie záverov a odporúčaní osobitnej skupiny a základné témy, ktoré by mal kontaktný výbor riešiť v budúcnosti. Taktiež obsahoval návrhy na účinnejšie fungovanie kontaktného výboru. Kontaktný výbor požiadal kontaktných pracovníkov o ďalšie preskúmanie a predloženie konkrétnejších návrhov prezentovaných záležitostí na ďalšom zasadnutí kontaktného výboru, ktoré je naplánované v októbri 2013.