Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

2022​Zasadnutie kontaktného výboru predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie a Európskeho dvora audítorov, Luxemburg, 3. – 4. mája 2022

​​CC_2022_Logo.png

Výročné zasadnutie kontaktného výboru v roku 2022 usporiadal Európsky dvor audítorov (EDA) v Luxemburgu. Zástupcovia iniciatívy SIGMA a najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) kandidátskych krajín sa zúčastnili na tomto zasadnutí ako aktívni pozorovatelia.

Išlo o prvé fyzické zasadnutie predsedov NKI EÚ od roku 2019, hoci v novembri 2021 sa uskutočnilo online podujatie na vysokej úrovni. Hlavná diskusia sa zamerala na strategické úlohy a výzvy pre NKI EÚ pri posudzovaní (pridanej) hodnoty Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. Generálna riaditeľka Európskej komisie a vedúca pracovnej skupiny pre obnovu a odolnosť Céline Gauerová vo svojom hlavnom prejave predstavila prebiehajúce zavádzanie RRF a pokrok dosiahnutý pri jeho vykonávaní. Poukázala aj na všeobecné a budúce výzvy a zdôraznila potenciálne príležitosti, ktoré tento nový nástroj ponúka.

Na zasadnutí odzneli aj prezentácie Ioannisa Sarmasa (NKI Grécka), Maura Oreficea (NKI Talianska), Barta Andriessensa (NKI Belgicka), Kaya Schellera (NKI Nemecka), Mindaugasa Macijauskasa (NKI Litvy), Rolandsa Irklisa (NKI Lotyšska) a Sami läoutinena (NKI Fínska) o ich dokončenej, prebiehajúcej a plánovanej audítorskej práci v súvislosti s RRF a ich príslušnými národnými plánmi obnovy a odolnosti. Týkali sa rôznych tém a aspektov, od rôznych typov auditov a metodických prístupov až po špecifické otázky v príslušných oblastiach politiky a viac tematické a prierezové záležitosti, ako sú ekologické označovanie, postupy verejného obstarávania a finančné/rozpočtové riziká.

Počas následných diskusií, ktoré moderovali Helena Lindberg (NKI Švédska), Arno Visser (NKI Holandska) a Ivana Maletić (členka EDA), sa účastníci zaoberali radom zložitých otázok, ako je doplnkovosť a pridaná hodnota RRF, vnútroštátne financovanie, zodpovednosť a rozdelenie zodpovedností na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni a osobitná úloha NKI ako nezávislých inštitúcií v rámci kontroly a auditu. NKI na základe svojich počiatočných zistení zdôraznili, že je dôležité zaviesť primerané systémy monitorovania a kontroly.

Vzhľadom na súčasnú situáciu bolo mimoriadne zasadnutie venované zmene paradigmy vyvolanej krízou spôsobenou ochorením COVID-19 a inváziou na Ukrajinu. Valeriy Patskan, predseda Účtovnej komory Ukrajiny, oslovil publikum prostredníctvom videozáznamu a informoval o situácii v jeho krajine. Vyjadril svoje želania a nádeje po ukončení vojny, keď bude potrebná spolupráca Ukrajiny so západnými partnermi na obnove a reforme štátu a inštitúcií. Poďakoval aj kontaktnému výboru za jeho rýchlu reakciu pri podpore záujmov Ukrajiny.

Druhú časť mimoriadneho zasadnutia uviedla Nathalie Tocci, riaditeľka Istituto Affari Internazionali a bývalá osobitná poradkyňa vysokého predstaviteľa EÚ Josepa Borrella a Federicy Mogheriniovej. Pani Tocciová preskúmala rôzne skutočnosti, ktoré viedli k invázii na Ukrajinu, a rôzne perspektívy, ktoré treba zohľadniť. Zdôraznila význam komplexnejšieho/holistického prístupu k autonómii a bezpečnosti EÚ s cieľom riešiť výzvy, ktorým EÚ čelí, či už sú to dôsledky pandémie ochorenia COVID-19, vojny na Ukrajine alebo zmeny klímy.

Nasledujúce zasadnutie kontaktného výboru usporiada a bude mu predsedať NKI Portugalska v roku 2023. 

Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.