Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Sieť pre lisabonskú stratégiu / Audit stratégie Európa 2020

 
Sieť bola založená v roku 2008 ako platforma na pomoc NKI pri hodnotení opatrení lisabonskej stratégie/Európa 2020 na národnej i európskej úrovni a na koordináciu úsilia v tejto oblasti.
 
Sieť pomáha audítorom podeliť sa o skúsenosti a informácie ohľadom stratégií prijatých NKI, používaných osvedčených postupov, audítorských metód a techník. Sieť spolupracuje najmä online, ale môže organizovať aj špecializované workshopy.
 
Ak máte záujem o ďalšie informácie, môžete sa obrátiť na tieto osoby:
 
Ana Furtado, Portugalský dvor audítorov
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.