Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so EÚ 2009/136/ES smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že ak chcete navštíviť túto internetovú stránku, pri prístupe do systému sa aktivuje súbor cookie. V prípade, že s tým nesúhlasíte, nevstupujte, prosím, na túto stránku. Príslušný súbor cookie sa použije na uchovanie nastavenia zvoleného jazyka, neuchováva však žiadne osobné údaje. Jeho platnosť vyprší po jednom roku.

Správy

V dňoch 11. a 12. októbra 2018 usporiadal v Dubrovníku výročné zasadnutie kontaktného výboru Najvyšší kontrolný úrad Chorvátska, ktorý zasadnutiu súčasne predsedal. Okrem delegácií z najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) členských štátov a Európskeho dvora audítorov sa na zasadnutí ako aktívni pozorovatelia zúčastnili najvyšší predstavitelia NKI kandidátskych krajín a zástupcovia organizácie SIGMA.

Zasadnutie otvoril Ivan Klešić, generálny audítor Chorvátskej republiky, a Grozdana Perić, poslankyňa chorvátskeho parlamentu a predsedníčka parlamentného výboru pre financie a rozpočet.

Prvý deň zasadnutia bol venovaný semináru „Interakcia s občanmi – otváranie NKI“. Na pozadí súčasného vývoja na vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni (napr. brexit, migrácia, bezpečnosť a zmena klímy) zameranie seminára ponúklo široký rad tém a príležitosť prediskutovať relevantné zmeny a možnosti NKI zlepšiť svoju efektívnosť.

Seminár uviedol Ivica Tolić, poslanec Európskeho parlamentu, Karen Hill, riaditeľka organizácie SIGMA, a Laetitia Veriter, riaditeľka organizácie Občania pre Európu. Pán Tolić prezentoval stav Európskej únie, zatiaľ čo pani Hillová poskytla pohľad organizácie SIGMA a jej skúsenosti s interakciou s občanmi. Pani Veriterová pripomenula potrebu preskúmať možnosti angažovania občanov do verejného auditu.

Nasledujúce panelové diskusie, ktorých sa zúčastnil Charles Deguara, generálny audítor Malty, Kay Scheller, predseda NKI Nemecka, a Klaus-Heiner Lehne, predseda Európskeho dvora audítorov, poukázali na pozitívne skúsenosti a obmedzenia, pokiaľ ide o interakciu NKI s občanmi. Účastníci súhlasili s tým, že na maximálne využitie potenciálu interakcie s občanmi by NKI mali investovať viac do budovania vzťahov.

Druhý deň zasadnutia bol venovaný predkladaniu správ o prebiehajúcich a nedávno dokončených činnostiach kontaktného výboru, ako aj auditom týkajúcich sa EÚ, ktoré vykonali NKI Nemecka, Českej republiky, Talianska a Poľska.

Na záver zasadnutia bolo predsedníctvo kontaktného výboru odovzdané predsedovi NKI Poľska, ktoré usporiada zasadnutie kontaktného výboru vo Varšave v roku 2019.

 


Dubrovnik , 13/11/2018
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.