Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so EÚ 2009/136/ES smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že ak chcete navštíviť túto internetovú stránku, pri prístupe do systému sa aktivuje súbor cookie. V prípade, že s tým nesúhlasíte, nevstupujte, prosím, na túto stránku. Príslušný súbor cookie sa použije na uchovanie nastavenia zvoleného jazyka, neuchováva však žiadne osobné údaje. Jeho platnosť vyprší po jednom roku.

Správy

​Európsky dvor audítorov (EDA) dnes v mene Kontaktného výboru najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) EÚ uverejnil prehľad práce audítorov z celej Európskej únie v oblasti verejného zdravia. Do tohto druhého zhrnutia auditov kontaktného výboru prispelo spolu 24 NKI.

Za verejné zdravie zodpovedajú najmä členské štáty, čo vedie k tomu, že systémy zdravotnej starostlivosti sa v značnej miere líšia. EÚ podporuje úsilie na vnútroštátnej úrovni a osobitne sa zameriava na doplnenie a koordináciu opatrení členských štátov. V posledných desaťročiach čelia vnútroštátne zdravotné systémy mnohým problémom, ako sú rastúce náklady, starnúce obyvateľstvo alebo čoraz väčšia mobilita pacientov a zdravotníckych pracovníkov.

„Verejné zdravie si vyžaduje koordinované úsilie na strane EÚ a jej členských štátov a táto téma bude nepochybne i naďalej zaujímať významné miesto v politickej agende budúcich generácií“, uviedol predseda Európskeho dvora audítorov Klaus-Heiner Lehne. „Je preto nevyhnutné zvyšovať povedomie o nových kontrolných zisteniach v celej EÚ“. 

Zhrnutie poskytuje niektoré základné informácie o verejnom zdraví, jeho právnom základe, hlavných cieľoch a súvisiacich povinnostiach na úrovni členských štátov a EÚ. V zhrnutí sa uvádzajú aj hlavné výzvy, ktorým v tejto oblasti čelí EÚ a jej členské štáty. Verejné zdravie je komplexnou oblasťou na audit. O veľkom význame tejto oblasti pre občanov EÚ svedčí i veľký počet auditov, ktoré sa v posledných rokoch vykonali.

Zhrnutie vychádza z najnovších výsledkov auditov, ktoré vykonal EDA a NKI 23 členských štátov EÚ: Belgicka, Bulharska, Českej republiky, Dánska, Nemecka, Estónska, Írska, Grécka, Španielska, Francúzska, Talianska, Lotyšska, Litvy, Luxemburska, Maďarska, Malty, Rakúska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Slovenska a Fínska. V týchto auditoch sa riešili dôležité aspekty výkonnosti a kontrolovali sa rozličné problémy verejného zdravia, ako je prevencia a ochrana, prístup k zdravotným službám a ich kvalita, využívanie nových technológií a elektronické zdravotníctvo, ako aj fiškálna udržateľnosť služieb verejného zdravia.


04/01/2020
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.