Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Správy

Kontaktný výbor najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) EÚ prostredníctvom svojich Zhrnutí auditov vydáva publikácie, ktorých cieľom je podporiť oznamovanie relevantných audítorských informácií svojim zainteresovaným stranám a širšej verejnosti.

Tohtoročné zhrnutie je venované kybernetickej bezpečnosti, téme, ktorá bola pre naše spoločnosti zásadne dôležitá už pred tým, ako nás zasiahla pandémia COVID-19. Poskytuje základné informácie o kybernetickej bezpečnosti, hlavných strategických iniciatívach a príslušných právnych základoch v EÚ. Zároveň ilustruje hlavné výzvy, ktorým čelí EÚ a jej členské štáty, ako sú hrozby pre individuálne práva občanov EÚ prostredníctvom zneužitia osobných údajov, riziko, že inštitúcie nebudú po kybernetických útokoch schopné poskytovať základné verejné služby alebo budú čeliť obmedzenej výkonnosti.

Zhrnutie vychádza z najnovších výsledkov auditov, ktoré vykonalo 13 najvyšších kontrolných inštitúcií.

Chrániť kritické informačné systémy a digitálne infraštruktúry proti kybernetickým útokom sa pre EÚ a jej členské štáty stáva neustále rastúcou strategickou výzvou. Otázka už neznie, či sa kybernetické útoky stanú, ale ako a kedy sa stanú. Týka sa to nás všetkých: jednotlivcov, podnikov a verejných orgánov.

NKI EÚ a Európsky dvor audítorov preto pripravili audity týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti, pričom sa osobitne zamerali na ochranu údajov, pripravenosť systémov na kybernetické útoky a na ochranu systémov nevyhnutných verejných podnikov. Tieto audity je nutné vsadiť do kontextu, v ktorom sa EÚ snaží stať najbezpečnejším digitálnym prostredím na svete.

Zhrnutie auditov o kybernetickej bezpečnosti 

17/12/2020
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.