Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Správy

Tohtoročné vydanie zhrnutia auditov sa zaoberá výzvami spojenými s pandémiou COVID-19, ktorá vyvolala jednu z najrušivejších zdravotných kríz v histórii ľudstva s rozsiahlym vplyvom na spoločnosť, hospodárstvo a jednotlivcov všade na svete. Toto zhrnutie obsahuje informácie o dosahu pandémie na národnej a nadnárodnej úrovni a o reakcii na ňu a poskytuje prehľad príslušných auditov, ktoré v roku 2020 vykonali a uverejnili najvyššie kontrolné inštitúcie (NKI EÚ) v EÚ.

Pandémia COVID-19 spôsobila viacrozmernú krízu, ktorá postihuje takmer všetky oblasti verejného a súkromného života, či už to je verejné zdravie, hospodárska činnosť, práca, vzdelávanie alebo verejné financie. Dosah na EÚ a jej členské štáty je rozsiahly, rušivý a vysoko asymetrický. Načasovanie, rozsah a presná povaha krízy a reakcie na ňu sa v EÚ, ale aj na regionálnej a niekedy dokonca na miestnej úrovni výrazne líši a zasahuje verejné zdravie, hospodársku činnosť, prácu, vzdelávanie a verejné financie.

Vo väčšine oblastí, ktoré pandémia vážne postihla, má EÚ len obmedzené právomoci konať. Čiastočne je to dané tým, že verejné zdravie nie je vo výhradnej právomoci EÚ, a čiastočne tým, že pripravenosť alebo počiatočná zhoda na spoločnej reakcii boli medzi členskými štátmi nízke. Keďže chýbal koordinovaný prístup, národné a regionálne vlády konali samostatne, keď zavádzali preventívne opatrenia a opatrenia na zamedzenie šírenia, keď obstarávali vybavenie alebo pripravovali balíky na podporu obnovy a systémy na udržanie pracovných miest, aby zmiernili spoločenské a hospodárske dôsledky krízy. Po ťažkom začiatku sa však zdá, že EÚ a členské štáty spoluprácu pri zmierňovaní účinkov krízy zlepšili.

NKI v EÚ, t. j. NKI členských štátov a Európsky dvor audítorov (EDA), promptne zareagovali na súčasnú krízu a rýchlo podnikli mnohé kontrolné a monitorovacie činnosti. Okrem 48 kontrolných činností dokončených v roku 2020 stále prebieha alebo je plánovaných ďalších viac než 200 kontrolných činností, ktoré budú dokončené v roku 2021 alebo 2022. Toto zhrnutie obsahuje súhrny 17 správ (zo 48) zverejnených v roku 2020, ktoré sa týkajú piatich prioritných oblastí: verejného zdravia, digitalizácie, sociálno-ekonomickej reakcie, verejných financií a rizík a celkovej reakcie na rôznych úrovniach správy. Vychádza z výsledkov auditov, ktoré vykonali NKI Belgicka, Cypru, Nemecka, Lotyšska, Litvy, Holandska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Švédska a EDA.

Zhrnutie auditov kontaktného výboru o reakcii na COVID-19

22/07/2021
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.