Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Osobitná skupina pre úlohy a funkcie vonkajšej verejnej kontroly vzhľadom na nedávny vývoj v správe ekonomických záležitostí Európskej únie

V roku 2012 kontaktný výbor poveril osobitnú skupinu, aby posúdila úlohy a funkcie NKI vo vzťahu k nedávnemu vývoju v EÚ a aby o svojej činnosti predložila správu. Okrem riešenia dôležitých záležitostí bola osobitná skupina požiadaná, aby preskúmala, aké sú predpoklady účinného plnenia týchto úloh a požiadavky na nezávislosť, účinnosť a vierohodnosť NKI. Cieľom je získať schopnosť čo najvhodnejším a najúčinnejším spôsobom prispievať k budúcim legislatívnym procesom, ak je to možné v úlohe poradcov, nadväzujúc na silné stránky a skúsenosti kontaktného výboru a jeho členských organizácií.
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.