Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Pracovná skupina pre predchádzanie nezrovnalostiam a podvodom a boj proti nim

 
 
Pracovnú skupinu zriadil kontaktný výbor najvyšších kontrolných inštitúcií EÚ (NKI) na svojom zasadnutí v Rige (Lotyšsku) dňa 19. júna 2015 s cieľom posilniť spoluprácu medzi NKI v oblasti predchádzania nezrovnalostiam a podvodom a boja proti nim, a tým chrániť príjmy EÚ. Konkrétne ciele skupiny sú tieto:
 
  • zamerať sa na kľúčové oblasti pri predchádzaní podvodom a boji proti nim podporou jednotného monitorovania v rôznych členských štátoch a predkladaním návrhov na zlepšenie právnych predpisov EÚ;
  • posilniť spoluprácu s úradom OLAF, najmä pokiaľ ide o využitie jeho databázy na monitorovanie nezrovnalostí a podvodov s cieľom vytvoriť vnútroštátne databázy;
  • zosúladiť činnosti, ktoré vykonávajú európske kontrolné inštitúcie na predchádzanie nezrovnalostiam a podvodom a boj proti nim;
  • posilniť „kontrolný reťazec“;
  • zlepšiť postupy na spätné získavanie vnútroštátnych a európskych zdrojov;
  • predkladať návrhy na zlepšenie súčasných európskych noriem.
 
Ďalšie informácie Vám poskytne:
 
Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.