Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Pracovná skupina pre nedostatky vo verejnej kontrole

 
Dosah súčasnej finančnej a hospodárskej krízy na krajiny, ktoré prijali euro, ako aj krajiny, ktoré euro neprijali, nemožno podceňovať. Rovnako nemožno podceňovať úlohu NKI týkajúcu sa kontroly (nových) mechanizmov, opatrení a nástrojov vypracúvaných v EÚ v snahe čeliť kríze. Kontaktný výbor nadviazal na návrh NKI Holandska a na svojom zasadnutí v dňoch 13. a 14. októbra 2011 rozhodol zriadiť pracovnú skupinu pre nedostatky vo verejnej kontrole (uznesenie kontaktného výboru CC-R-2011-05).
 
Pracovná skupina bola poverená vykonaním pilotnej štúdie, ktorú tvorila žiadosť adresovaná vnútroštátnym orgánom pre finančný dohľad (Financial supervisory authorities – FSA) o poskytnutie informácií s cieľom identifikovať možné nedostatky vo verejnej kontrole súvisiace s rozsahom mandátu NKI a právami prístupu k informáciám. Kontaktný výbor požiadal, aby pracovná skupina predložila správu o výsledkoch pilotnej štúdie na jeho ďalšom zasadnutí v roku 2012.
 
Túto pracovnú skupinu koordinoval Holandský dvor audítorov. Pilotnú štúdiu uskutočnilo 13 vnútroštátnych NKI a Európsky dvor audítorov. Záverečná správa a uznesenie boli v októbri 2012 predstavené kontaktnému výboru, ktorý ich schválil (Uznesenie kontaktného výboru CC-R-2012-03).
 
Ak máte záujem o ďalšie informácie, môžete sa obrátiť na túto osobu:
 
Peter van Roozendaal, Holandský dvor audítorov (P.vanRoozendaal@rekenkamer.nl)
 

Súvisiace správy: 
 
29/11/2012

Access of Supreme Audit Institutions to the main financial supervisors in EU Member States


The audit pilot study shows among other things that seven out of the 13 national SAIs that participated have no mandate to audit the FSA. Hence, these SAIs have no access to the supervisory FSA-files of banks. One SAI, the Algemene Rekenkamer of the Netherlands, has the mandate to audit the FSA, but does not get actual access to the supervisory files of banks at their national supervisor. Five of the 13 national SAIs and the European Court of Auditors both have the mandate and access to the FSA-files.


Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.