Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Pracovná skupina pre štrukturálne fondy

V roku 2000 kontaktný výbor zriadil pracovnú skupinu pre dohľad nad paralelnými štúdiami o riadení štrukturálnych fondov v členských štátoch. Cieľom týchto štúdií bolo získať presný, správny a zdokumentovaný popis postupov uplatňovaných v členských štátoch pri správe a kontrole štrukturálnych fondov. Pracovná skupina vykonala orientačný prieskum štrukturálnych fondov EÚ (2000 – 2006) a v roku 2002 predložila správu.
V roku 2002 pracovná skupina pokračovala v práci ako pracovná skupina pre štrukturálne fondy I so zámerom vykonať paralelný audit úprav na zaistenie primeraného audit trailu vrátane kontroly 5 % celkových uplatniteľných výdavkov, ako sa to vyžaduje v nariadení Rady č. 1260/1999 a nariadení Komisie č. 438/2001. Správa bola predložená v roku 2004.
 
V roku 2004 pracovná skupina získala nový mandát (Štrukturálne fondy II) pokračovať v práci krátkym cieleným prieskumom postupov identifikácie, vykazovania a kontroly prijatia opatrení v súvislosti s nedostatkami. Správa bola predložená v roku 2006.
 
V roku 2006 kontaktný výbor poveril pracovnú skupinu pre štrukturálne fondy III úlohou pokračovať v kontrolách záležitostí štrukturálnych fondov a najmä vykonať audit výkonnosti (výstupov/účinnosti) programov štrukturálnych fondov v oblasti zamestnanosti a/alebo životného prostredia. Správa bola predložená v roku 2008.
 
V roku 2008 kontaktný výbor poveril pracovnú skupinu pre štrukturálne fondy IV úlohou pokračovať v práci cieleným prieskumom „nákladov na kontroly“ (môže zahŕňať použitie technickej pomoci na kontroly štrukturálnych fondov). Správa bola predložená v roku 2011.
 
V roku 2011 kontaktný výbor poveril pracovnú skupinu pre štrukturálne fondy V úlohou pokračovať v práci cieleným prieskumom „Zjednodušenia nariadení o štrukturálnych fondoch“. Správa bola predložená v roku 2013.
 
Kontaktný výbor poveril v roku 2013 pracovnú skupinu pre štrukturálne fondy VI pokračovaním hodnotenia štrukturálnych fondov a vykonaním paralelného auditu pod názvom „Analýza chýb vo verejnom obstarávaní v rámci programov financovaných zo štrukturálnych fondov“. Správa bola predložená v roku 2015.
 
V roku 2015 poveril kontaktný výbor pracovnú skupinu úlohou pokračovať v práci a vykonávať paralelný audit týkajúci sa „príspevku štrukturálnych fondov k stratégii Európa 2020 v oblasti vzdelávania a/alebo zamestnania“. Správa bola predložená v roku 2017.
 
Ak máte záujem o ďalšie informácie, môžete sa obrátiť na tieto osoby:
 
Joachim Fuhs, Nemecký spolkový dvor audítorov (joachim.fuhs@brh.bund.de)
 
Beate Korbmacher, Nemecký spolkový dvor audítorov (beate.korbmacher@brh.bund.de)
 

Súvisiace správy: 
 
13/01/2016

Final report on the Analysis of (types of) errors in EU and national public procurement within the Structural Funds programmes


The Working Group carried out the parallel audit in order to understand why detected errors in Structural Funds are often associated with public procurement rules. The findings show that ‘lack of knowledge’ is the most common reason for errors in public procurement, followed by ‘interpretation difficulties’. The participating SAIs concentrated on the errors reported by national authorities and SAIs. They assessed the national applications of the relevant COCOF guidelines and scrutinised national systems aimed at detecting and preventing errors in public procurement procedures. Furthermore, they analysed the types and causes of errors and identified similarities and differences across the Member States.
16/01/2012

Final Report on the Parallel Audit on the Costs of controls of Structural Funds


In this report submitted to the Contact Committee, the Working Group informs the Member States about challenges, key findings and recommendations arising from its parallel audit on the costs of controls of the management of Structural Funds, including the use of technical assistance for the control of Structural Funds. The audit covered a wide range of operational programmes.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit on the processes of identifying, reporting and following-up on irregularities


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices, weaknesses and recommendations on the processes in place for identifying, reporting and following up on irregularities depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the report are related to six key areas: 1) Guidance; 2) Identification and recording of potential irregularities; 3) Examination and decision-making on recorded irregularities; 4) Reporting to the Commission; 5) Follow up/investigation of the reported irregularities; 6) Financial Corrections.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit of the Performance of the Structural Funds programmes of the EU in the areas of employment and/or environment


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices and recommendations on the Performance of the Structural Funds Programmes of the European Union in the Areas of Employment and/or Environment depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the audit are related to six key areas: 1) Planning of Measures and Selection of Projects; 2) Goal oriented application procedures; 3) Award procedures; 4) Monitoring and Reporting; 5) Evaluation; 6) Participation of the Monitoring Committees in the evaluation of earlier Structural Funds measures and in the planning of new Structural Funds measures.


Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.