Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

Strokovna skupina za kakovost revidiranja

 
Decembra 2002 so predsedniki vrhovnih revizijskih institucij (VRI) srednje- in vzhodnoevropskih držav, Cipra, Malte, Turčije in Evropskega računskega sodišča sklenili, da bi bilo priporočljivo preučiti možnosti za pripravo celovitih in podrobnih smernic za kakovost revidiranja (Guidelines on Audit Quality), o katerih bi razpravljale zainteresirane strani, tudi odbor za stike. Strokovno skupino so prosili, naj pripravi te smernice ob pomoči vseh zainteresiranih VRI in SIGMA.
 
Strokovna skupina je leta 2004 končala smernice in jih predstavila predsednikom VRI srednje- in vzhodnoevropskih držav, Cipra, Malte, Turčije in Evropskega računskega sodišča ter odboru za stike.
 
Poleg tega je strokovna skupina pripravila elektronsko podatkovno zbirko o kakovosti revidiranja, ki je dostopna na intranetu VRI (CIRCA) in jo vsaj vsakih šest mesecev posodabljajo nekdanji člani strokovne skupine. Mandat strokovne skupine je potekel leta 2007.
 
Naslov za dodatne informacije:
 
G. Brian Vella, Nacionalni revizijski urad Malte (brian.vella@gov.mt)
 
G. Jacek Mazur, Vrhovni revizijski urad Poljske (jacek.mazur@nik.gov.pl)
 

Povezava na:  
 
12/10/2009

Guidelines on Audit Quality


The purpose of these Guidelines on Audit Quality is to assist Supreme Audit Institutions in ensuring the high quality of their work and the resulting products. The Guidelines contain four sections: 1. Background, key definitions, types of SAIs and audits to which the guidelines apply; 2. Quality control as the “hot review” of the audit process; 3. The characteristics of post-audit quality assurance; 4. Institutional measures to enhance quality, especially management of human resources, institutional risks and external relations. The annexes provide other information considered as potentially useful.


To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.