No

Vodje vrhovnih revizijskih institucij (VRI) Evropske unije in Evropskega računskega sodišča so se 3. in 4. decembra 2007 sestali v Helsinkih

 

 
 
Letni sestanek odbora za stike vodij VRI EU in Evropskega računskega sodišča 3. in 4. decembra 2007 je gostila finska VRI, predsedoval pa mu je finski glavni revizor, g. Tuomas Pöysti. Vodje VRI držav kandidatk Turčije, Hrvaške in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije ter predstavniki odbora za usposabljanje EUROSAI in SIGME so se sestanka udeležili kot dejavni opazovalci.
 
V programu sestanka je bil tudi seminar o obvladovanju tveganj in odgovornem upravljanju sredstev EU. Tema seminarja je bila "obvladovanje tveganj, dopustna raven tveganja in integriran sistem notranje kontrole pri upravljanju sredstev EU".
 
Glavni cilj seminarja je bil nadaljevati razpravo, ki se je začela v okviru reforme finančne uredbe in časovnega načrta za integrirani sistem notranje kontrole, ter razpravljati o vlogi vrhovnih revizijskih institucij držav članic pri zagotavljanju in izboljšanju odgovornega upravljanja sredstev EU.
 
Gostujoči govorniki so bili g. Siim Kallas, podpredsednik Evropske komisije, g. Herbert Bösch, predsednik Odbora za proračunski nadzor, in g. Matti Ahde, predsednik revizijskega odbora finskega parlamenta.
 
Predstavitve gostujočih govornikov so dopolnile nekatere VRI s prispevki o svojih nacionalnih izkušnjah pri obvladanju tveganj in vlogi VRI pri opredelitvi dopustne ravni tveganja v kontekstu EU.
 
Na seminarju sta bili poudarjeni pomembna vloga VRI pri obvladovanju tveganj, povezanih s proračunom EU, in potreba po skupnem razumevanju kategorij in dopustnih ravni tveganja.
 
Udeleženci so razpravljali tudi o rezultatih dela delovnih skupin, ki pokrivajo posamezna področja upravljanja sredstev EU: strukturne sklade, poročila nacionalnih VRI o finančnem poslovodenju sredstev EU, davek na dodano vrednost, javna naročila, revizijske standarde, revizijsko kakovost in kmetijstvo. Nazadnje so bili predstavljeni še rezultati mreže za sodelovanje med VRI držav kandidatk in potencialnih držav kandidatk, Evropskega računskega sodišča in SIGME.