No
​ 
Letni sestanek odbora za stike EU je bil med 30. novembrom in 1. decembrom 2009 v Budimpešti

Leta 2009 je letni sestanek mreže za strokovno sodelovanje, ki jo sestavljajo vodje VRI držav članic EU in predsednik Evropskega računskega sodišča, gostil madžarski državni urad za revizijo. Vodje VRI držav kandidatk za vstop v EU (Turčije, Hrvaške in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije) ter predstavniki EUROSAI, razvojne pobude INTOSAI in SIGME so se sestanka udeležili kot dejavni opazovalci.
 
Del strokovnega programa v okviru poldnevnega seminarja je bila razprava o vlogi VRI pri podpiranju vladnih ukrepov v odziv na finančno in gospodarsko krizo. Udeleženci so prišli do zaključka, da se je večina VRI hitro odzvala, svoje revizijske načrte prilagodila novim razmeram in revidiranje ukrepov za obvladovanje krize postavila v središče svojih dejavnosti. Ob tem pa se specifične dejavnosti, ki jih izvajajo posamezne VRI, med državami razlikujejo glede na vrsto in obseg vladnih protikriznih ukrepov ter pravna pooblastila VRI.
 
Poleg tega so bila na sestanku predstavljena tudi vprašanja, povezana z upravljanjem sredstev EU, ki vplivajo na delo VRI in izhajajo iz nedavno sprejete Lizbonske pogodbe, ki je začela veljati 1. decembra 2009. Udeleženci so intenzivno razpravljali tudi o neodvisnosti VRI. Posledično je bila pripravljena izjava odbora za stike, s katero institucije EU in parlamente držav članic poziva, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se ohrani in zagotovi delovanje neodvisnih vrhovnih revizijskih institucij, kot je predvideno v Limski in Mehiški deklaraciji ter Lizbonski pogodbi.
 
Udeleženci so razpravljali tudi o revizijskih poročilih, povezanih z EU, o energetskih izkaznicah in upravljalskih sistemih strukturnih in kohezijskih skladov, ki so jih predstavile VRI držav članic, o dejavnostih delovnih skupin odbora za stike in mreže VRI držav kandidatk in potencialnih držav kandidatk, o trenutnih in prihodnjih dejavnostih okvira za sodelovanje ter o organizacijskih vprašanjih v zvezi s sodelovanjem.