Zakonodaja EU o piškotkih
Obveščamo vas, da bo v skladu z Direktivo EU 2009/136/ES na vašem računalniku shranjen piškotek. Če ga sprejmete, si bo sistem za prihodnje obiske spletne strani (prej kot v letu dni) zapomnil vašo izbiro jezika, če ga zavrnete, pa si bo izbiro jezika zapomnil le za ta obisk. Piškotek bo shranil samo vašo jezikovno izbiro, osebnih podatkov pa ne.

2012

Vodje vrhovnih revizijskih institucij (VRI) 27 držav članic EU in Evropskega računskega sodišča (ERS) so se 18. in 19. oktobra 2012 sestali v Estorilu
 
​​
 
​​Leta 2012 je bil gostitelj letnega sestanka odbora za stike vodij vrhovnih revizijskih institucij (VRI) EU in Evropskega računskega sodišča (ERS), ki je potekal 18. in 19. oktobra 2012 v Estorilu, Tribunal de Contas Portugalske. Sestanku je predsedoval predsednik Tribunal de Contas, g. Guilherme d’Oliveira Martins, udeležilo pa se ga je 93 delegatov iz VRI držav članic in ERS ter iz VRI Hrvaške (država pristopnica) in štirih držav kandidatk (Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora, Srbija in Turčija). Sodelovali so tudi predstavniki IDI-INTOSAI (Norveška) in SIGMA (OECD).
 
Prva tema sestanka, Izzivi za VRI pri pripravi na naslednje obdobje finančnega okvira EU, je bila obravnavana v obliki seminarja.
 
Seminarja se je udeležil ugledni gostujoči govornik g. Algirdas Šemeta, evropski komisar, odgovoren za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam. Svoje poglede in najnovejše izkušnje so predstavili predstavniki več VRI EU in ERS.
 
Nova finančna uredba bo podkrepila odgovornost držav članic. Novi zakonodajni akti EU se nanašajo na temeljne zadeve, kot so okrepitev nadzora proračunov in gospodarskih politik držav članic. Ti akti naj bi predpisali odpravo pretiranih primanjkljajev in makroekonomskih neravnovesij ter postavili zahteve za njihove fiskalne okvire.
 
VRI držav članic EU in ERS želijo prispevati k izboljšanju sistemov in krepitvi uspešnosti nacionalne porabe sredstev Skupnosti, pa tudi k novim ukrepom EU na področju ekonomskega in fiskalnega upravljanja. Zavezani so tudi k sprejetju neodvisnega in strogega stališča o izboljšanju kakovosti porabe.
 
Pri drugi temi, Najnovejši dogodki pri odzivanju na finančno krizo in izkušnje VRI pri s tem povezanih revizijah, so bili predstavljeni rezultati posebne analize, ki jo je zahteval odbor za stike: poročilo delovne skupine za preučevanje možnosti za sodelovanje z Eurostatom in nacionalnimi statističnimi uradi, stanje skupne pobude VRI držav euroobmočja o zunanjem revidiranju evropskega mehanizma za stabilnost, poročilo delovne skupine o pilotni študiji za ugotovitev morebitnih pomanjkljivosti pri javnem revidiranju novih ureditev, ukrepov in instrumentov, ki so bili vzpostavljeni na nacionalni ravni, ravni EU in na medvladni ravni v odgovor na finančno in gospodarsko krizo ter poročilo o napredku mreže za revizijo fiskalne politike.
 
Poleg tega so nekatere VRI predstavile svoje poglede in izkušnje, zlasti v kontekstu finančne krize, v zvezi z novejšimi dogodki na področju revizije računovodskih izkazov in vloge VRI, implikacijami glede računovodskih standardov in primernosti MRSJS za države članice EU ter proračunskimi pravili in prihodki državnega proračuna.
 
Po razpravi o prvi in drugi temi je zbrane nagovoril naslednji ugledni gostujoči govornik, guverner Banco de Portugal g. Carlos da Silva Costa, čigar govor je zaključil tematski del sestanka.
 
Po razpravi o navedenih temah je bilo sprejetih šest resolucij o izvajanju prihodnjih strategij za razjasnitev vloge VRI pri novih izzivih, kot so novejši dogodki pri ekonomskem upravljanju Evropske unije.
 
Delegati so bili obveščeni tudi o naslednjih dejavnostih VRI: poročilo Najboljše revizijske prakse in glavna revizijska priporočila za revidiranje upravljanja podjetij v lasti držav in občin (VRI Latvije), seminar Izkušnje, pridobljene pri zaključevanju programskega obdobja 2000–2006 (VRI Madžarske) ter reviziji Spremljanje tveganj za javne finance (VRI Nizozemske) in Rezultati skupne revizije sistemov trgovanja z emisijami CO2 (VRI Danske).
 
Na sestanku sta generalni sekretar INTOSAI in predsednik VRI Avstrije tudi predstavila pomembno resolucijo generalne skupščine Združenih narodov A/66/209, “Spodbujanje učinkovitosti, odgovornosti, uspešnosti in preglednosti javne uprave z okrepitvijo vrhovnih revizijskih institucij”.
 
Gostiteljica sestanka odbora za stike oktobra 2013, ki bo potekal v Vilni, bo VRI Litve, predsedovala pa mu bo glavna revizorka ga. Giedrė Švedienė.
 
 
08/11/2012

CC-R-2012-03


Resolution on the results of the pilot study on the Access of Supreme Audit Institutions to the main financial supervisors in EU Member States
08/11/2012

CC-R-2012-06


Resolution on the tasks and roles of the external public audit in the light of recent developments in the European Union economic governance
08/11/2012

CC-R-2012-02


RESOLUCIJA o sodelovanju vrhovnih revizijskih institucij z Eurostatom in nacionalnimi statističnimi uradi


To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.