Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

2013 - Vilna, Litva

Vodje vrhovnih revizijskih institucij (VRI) 28 držav članic EU in Evropskega računskega sodišča so se 10. in 11. oktobra 2013 sestali v Vilni v Litvi
 


Letni sestanek odbora za stike vodij VRI EU in Evropskega računskega sodišča 10. in 11. oktobra 2013 v Vilni je gostil Nacionalni revizijski urad Litve. Sestanku je predsedovala ga. Giedrė Švedienė, glavna revizorka Litve in sedanja predsedujoča odbora za stike. Udeležilo se ga je 84 delegatov iz VRI EU in Evropskega računskega sodišča, VRI treh držav kandidatk (Črne gore, Srbije in Turčije) ter predstavniki IDI, EUROSAI in SIGMA.
 
Letni sestanek odbora za stike je prvič potekal v Vilni v Litvi, in sicer v pomembnem zgodovinskem obdobju, ko je Litva prvič predsedovala EU.
 
Sestanek je otvoril njegova ekscelenca g. Valdas Adamkus, nekdanji predsednik Republike Litve, ki je čestital udeležencem in izrazil svoje prepričanje, da bodo vodje VRI EU in Evropskega računskega sodišča našli najboljše rešitve za izboljšanje odgovornosti v javnem sektorju in izvrševanje nalog, dodeljenih nacionalnim revizijskim organom.
 
Glavna točka sestanka je bil seminar o najnovejših dogodkih, ki je zajemal dve temi: 1.) nov finančni okvir za obdobje 2014–2020 in nova finančna uredba – vloga VRI pri izboljšanju odgovornosti v EU in 2.) novo ekonomsko upravljanje – vloga in naloge VRI.
 
Na seminarju sta najprej spregovorila ugledna gostujoča govornika, g. Algirdas Šemeta, evropski komisar za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam, ter g. Michael Theurer, poslanec Evropskega parlamenta, predsednik Odbora Evropskega parlamenta za proračunski nadzor (v obliki videopredstavitve). Gostujoča govornika sta posredovala svoje mnenje o glavnih zadevah, povezanih z najnovejšimi dogodki pri upravljanju in odgovornosti v EU.
 
Prva tema je bila obravnavana v obliki predstavitev Evropskega računskega sodišča in več VRI EU, ki so opisali svoja mnenja in tekoče izkušnje. Pri tem je bilo poudarjeno, da se morajo vsi, ki sodelujejo pri javnofinančnem nadzoru proračuna EU na ravni EU ter na nacionalni in regionalni ravni, ne glede na to, ali je njihova naloga notranje kontroliranje, zunanje revidiranje ali politični nadzor, v naslednjih letih soočiti z izzivom izboljšanja odgovornosti EU. Poudarjeno je bilo tudi, da bodo kmalu začeli veljati novi pravni okviri, ki urejajo ravnanje s sredstvi EU, pri tem pa je treba upoštevati nekaj pomembnih novih elementov in spreminjajoč se kontekst, čeprav bodo glavne značilnosti sedanjih ureditev za odgovornost ostale enake.
 
Pri razpravi o drugi temi je več VRI izrazilo mnenje o najnovejših dogodkih pri obravnavi zadev, povezanih z novim ekonomskim upravljanjem, v svojih državah. VRI Finske je poročala o nadaljnjem ukrepanju v zvezi s pobudo, ki jo je potrdil odbor za stike, da se sodelujoči skupno obrnejo na Evropski svet, in o mreži za revizijo fiskalne politike. Pri drugi temi je potekala tudi dejavna razprava in izmenjava mnenj o nadaljnjem ukrepanju v zvezi z dokumentom o stališču projektne skupine za nove naloge in vloge zunanjega revidiranja javnih financ glede na nedavne dogodke pri ekonomskem upravljanju EU.
 
Drugi dan sestanka je zbrane nagovoril še en ugleden gostujoči govornik, dr. Gediminas Mesonis, sodnik Ustavnega sodišča Republike Litve in profesor na pravni fakulteti Univerze Vytautas Magnus (Litva), ki je pojasnil svoj pogled na vprašanje neodvisnosti VRI. Predstavitev so udeleženci sprejeli zelo pozitivno, saj je vprašanje neodvisnosti VRI pokazala z akademskega zornega kota.
Odbor za stike se je seznanil z opisom stanja dejavnosti v letu 2013, in sicer z letnim poročilom o dejavnostih, ki vsebuje informacije o statusu in dejavnostih delovnih skupin, mrež in projektnih skupin, ki zdaj delujejo v okviru odbora za stike.
 
Odboru za stike so bila predstavljena naslednja poročila o dejavnostih sodelovanja, ki potekajo v letu 2013: poročilo delovne skupine za strukturne sklade V (VRI Nemčije), poročilo o pregledu porabe v državah EU – analiza najboljših praks, ugotovitev in perspektiv (VRI Italije), poročilo o seminarju o računovodskih standardih za javni sektor (VRI Francije), skupno poročilo o koordinirani reviziji izvajanja zakonodaje EU o pošiljkah odpadkov (VRI Nizozemske). VRI Litve je posredovala informacije o kooperativni reviziji nacionalnih parkov.
 
VRI Turčije je poročala o dejavnostih mreže VRI držav kandidatk in potencialnih držav kandidatk ter Evropskega računskega sodišča.
 
VRI Nizozemske je poročala o napredku pri pripravah za IX. kongres EUROSAI, ki bo potekal od 15. do 19. junija 2014 v Haagu na Nizozemskem, in za prvi kongres Young EUROSAI (YES), ki je napovedan od 20. do 22. novembra 2013 v Rotterdamu.
 
Po razpravah o omenjenih temah je bilo sprejetih pet resolucij o izvajanju prihodnjih strategij in obravnavi novih izzivov za VRI glede na nove ureditve za odgovornost in dogodke, povezane z novim ekonomskim upravljanjem v EU:
 
  • resolucija o nadaljevanju mreže za revizijo fiskalne politike (CC-R-2013-01),
  • resolucija o prihodnjih dejavnostih odbora za stike VRI EU v letu 2014        (CC-R-2013-02),
  • resolucija o reviziji delovne skupine za strukturne sklade (CC-R-2013-03),
  • resolucija o računovodskih standardih za javni sektor za države članice EU (EPSAS) (CC-R-2013-04),
  • resolucija o objavi končnega poročila o koordinirani reviziji izvajanja uredbe EU o pošiljkah odpadkov (CC-R-2013-05).
 
Odbor za stike se je seznanil tudi z dokumentom o stališču projektne skupine za nove naloge in vloge zunanjega revidiranja javnih financ glede na nedavne dogodke pri ekonomskem upravljanju EU ter se odločil pod vodstvom sedanje predsedujoče ponovno sklicati projektno skupino, da bi nadaljevala svoje dejavnosti in poročala na sestanku odbora za stike leta 2014.
 
Sestanek odbora za stike leta 2014 bo potekal 16. in 17. oktobra 2014 v Luxembourgu, gostitelj pa bo Evropsko računsko sodišče. Leta 2015 bo sestanek odbora za stike gostil VRI Latvije, potekal pa bo v Rigi med latvijskim predsedovanjem EU.
 
09/10/2013

CC-R-2013-01


Resolution on the Continuation of the Fiscal Policy Audit Network


To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.