Zakonodaja EU o piškotkih
Obveščamo vas, da bo v skladu z Direktivo EU 2009/136/ES na vašem računalniku shranjen piškotek. Če ga sprejmete, si bo sistem za prihodnje obiske spletne strani (prej kot v letu dni) zapomnil vašo izbiro jezika, če ga zavrnete, pa si bo izbiro jezika zapomnil le za ta obisk. Piškotek bo shranil samo vašo jezikovno izbiro, osebnih podatkov pa ne.

2016

Sestanek odbora za stike vodij vrhovnih revizijskih institucij Evropske unije in Evropskega računskega sodišča, Bratislava, Slovaška, 20. in 21. oktobra 2016
CC_meeting_Bratislava_2016.jpg
Gostitelj in predsedujoči letnega sestanka odbora za stike 20. in 21. oktobra 2016 v Bratislavi je bil vrhovni revizijski urad Slovaške. Sestanek je sovpadal s slovaškim predsedovanjem Svetu Evropske unije. Vodje vrhovnih revizijskih institucij (VRI) Albanije, nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Črne gore, Srbije in Turčije ter predstavniki sekretariata EUROSAI so se sestanka udeležili kot opazovalci.
Seminar o energetski politiki EU in podnebju
 
Glavna tema sestanka sta bila energetska politika EU in podnebje, njegov namen pa ozaveščanje o izzivih
in priložnostih za revizijo in odgovornost, ki izhajajo iz izvajanja energetske politike EU. Podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič je v svojem videogovoru povedal, da ceni delo Evropskega računskega sodišča za pripravo panoramskega pregleda zadev v zvezi z energetiko in podnebjem, ki še poteka, ter poudaril, da so nacionalni VRI tudi ključni partnerji Evropske komisije, saj njihova opažanja in priporočila lahko prispevajo k izboljšanju finančnega poslovodenja in dobrega upravljanja na nacionalni ravni in ravni EU.
 
VRI Francije, Švedske, Poljske, Danske, Nemčije, Češke, Portugalske in Evropsko računsko sodišče so izmenjale izkušnje in znanje v zvezi z izvajanjem revizij na tem področju.
 
Odbor za stike je opozoril na to, da so energetska in podnebna vprašanja ključni strateški izzivi za EU in njene države članice. Zaradi njih so potrebni ukrepi ustreznih organov EU in nacionalnih organov ter revizijsko delo nacionalnih VRI in Evropskega računskega sodišča.
 
Odbor za stike se strinja, da lahko VRI samo s sodelovanjem kar najuspešneje obravnavajo ta pomembna medsektorska vprašanja. Javni revizorji lahko s svojim delom, znanjem in izkušnjami relevantno in konstruktivno prispevajo k doseganju ciljev energetske in podnebne strategije EU, vključno s cilji za leto 2020, leto 2030 in pot do leta 2050 ter cilji iz Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah, sprejetega na konferenci COP21, h katerim so se zavezale njihove države članice.
 
Seminar odbora za stike na to temo je pokazal, da so mnoge VRI opravile že veliko revizijskega dela v zvezi s temami, povezanimi z energetsko učinkovitostjo, energijo iz obnovljivih virov in energetsko varnostjo, ter da so te teme še vedno zelo pomembne za delo VRI. Poleg tega obstajajo možnosti za dodatno delo v zvezi z inovacijami na področju energetike, združevanja evropskih energetskih trgov, merjenja in spremljanja emisij toplogrednih plinov in poročanja o njih ter prilagajanja podnebnim spremembam.
 
Odbor za stike je pozdravil pripravljenost VRI za izmenjavo informacij in revizijskih rezultatov na področju energetike in podnebja ter predlagal, naj se upošteva tudi delo ustreznih delovnih skupin INTOSAI in EUROSAI. Pozdravil je tudi pripravljenost revizijske mreže za strategijo Evropa 2020, da bi to temo vključila v svoje dejavnosti. Ceni in sprejema ponudbo VRI Slovaške za organizacijo seminarja za izmenjavo specifičnih revizijskih izkušenj in razpravo o njih ter ponudbo Evropskega računskega sodišča za organizacijo sestanka za ugotavljanje vrzeli in tveganj v zvezi z revidiranjem medsektorskih vprašanj na področju energetike in podnebja.
 
Druga vprašanja, obravnavana na sestanku
 
VRI Slovaške je povzela delo, ki so ga v zadnjem letu opravile različne delovne skupine, projektne skupine in mreže odbora za stike. VRI Srbije je zagotovila informacije o dejavnostih mreže VRI držav kandidatk in potencialnih kandidatk za vstop v EU.
 
VRI Latvije je predstavila svojo revizijo preselitve pristaniških dejavnosti iz zgodovinskega središča Rige.
 
VRI Nizozemske je poročala o delu, ki ga opravlja na področju varnosti proizvodov, natančneje na področju označevanja proizvodov z oznako CE.
 
Odbor za stike je tudi podprl predlog za posodobitev kontrolnih seznamov in smernic za revizije javnega naročanja.
 
Naslednji sestanek odbora za stike bo gostilo Evropsko računsko sodišče, ki mu bo tudi predsedovalo.
To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.