Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

Delovna skupina za „skupne revizijske standarde in primerljiva revizijska merila, pripravljena na podlagi mednarodno priznanih revizijskih standardov in prilagojena območju EU“

Odbor za stike je leta 2006 ustanovil delovno skupino za skupne revizijske standarde in jo posebej pooblastil, da na podlagi mednarodno priznanih revizijskih standardov razvije skupne revizijske standarde in primerljiva revizijska merila, prilagojena območju EU.
 
Delovna skupina se je osredotočila predvsem na to, da se v VRI poveča razumevanje pristopov k razlagi in uporabi mednarodnih revizijskih standardov, pri čemer se je zlasti sklicevala na opredeljene posebnosti EU. V celoti je upoštevala potekajoče delo odbora za poklicne standarde in pododborov, ki jih je INTOSAI ustanovila za razvoj mednarodnih standardov VRI, njeno delo pa je temeljilo na najpomembnejših skupnih revizijskih standardih. Delovala je kot strokovni forum za zbiranje, predstavitev in združevanje revizijskih rezultatov, izkušenj in študij primerov.
 
Delovna skupina je tako pripravila dokumente z informacijami o praksah VRI pri revidiranju sredstev/politik EU v okviru standardov INTOSAI, in sicer vzporejanje mandatov in revizijskih dejavnosti VRI, dokument o reviziji skladnosti in dokument o reviziji smotrnosti poslovanja, ter na začetku vsakega dokumenta vključila obrazložitev.
 
Ta pobuda je prispevala k nadaljnji razširitvi sodelovanja med VRI pri revidiranju in izboljševanju odgovornosti za sredstva EU na nacionalni ravni in ravni Skupnosti ter pri posredovanju primerov prakse glede razlage in uporabe mednarodnih revizijskih standardov v okolju EU vrhovnim revizijskim institucijam EU. Odbor za stike se je odločil, da bo oktobra 2010 delovno skupino ukinil.
 
Naslov za dodatne informacije:
 
G. Christophe Perron, Evropsko računsko sodišče (christophe.perron@eca.europa.eu)
 

Povezava na:  
18/07/2012

Final Report


Contact Committee Working Group on Common Auditing Standards and Comparable Audit Criteria - September 2010


To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.