Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

Delovna skupina za pomanjkljivosti pri revidiranju javnih financ

 
Učinka sedanje finančne in gospodarske krize ni mogoče podceniti niti v državah, kjer uporabljajo euro, niti v državah, kjer ga ne. Enako velja za učinek krize na vlogo VRI, kar zadeva revidiranje (novih) ureditev, ukrepov in instrumentov, ki jih razvijajo v EU za boj proti krizi. Odbor za stike se je na predlog VRI Nizozemske na svojem srečanju 13. in14. oktobra 2011 odločil ustanoviti delovno skupino za pomanjkljivosti pri revidiranju javnih financ (resolucija odbora za stike CC-R-2011-05).
 
Delovna skupina je dobila pooblastila za izvedbo pilotne študije, ki sestoji iz prošnje za informacije, poslane finančnim nadzornim organom, da bi se ugotovile morebitne pomanjkljivosti pri revidiranju javnih financ, in sicer v zvezi z obsegom pooblastil VRI in pravicami do dostopa do informacij. Odbor za stike je zahteval, naj delovna skupina o rezultatih pilotne študije poroča na njegovem naslednjem srečanju leta 2012.
 
To delovno skupino je usklajevala VRI Nizozemske. Pilotno študijo je izvajalo 13 nacionalnih VRI in Evropsko računsko sodišče. Oktobra 2012 sta bila predstavljena končno poročilo in resolucija, odbor za stike pa ju je sprejel (resolucija odbora za stike CC-R-2012-03).
 
Naslov za dodatne informacije:
 
G. Peter van Roozendaal, Računsko sodišče Nizozemske (P.vanRoozendaal@rekenkamer.nl)
 

Povezava na:  
 
29/11/2012

Access of Supreme Audit Institutions to the main financial supervisors in EU Member States


The audit pilot study shows among other things that seven out of the 13 national SAIs that participated have no mandate to audit the FSA. Hence, these SAIs have no access to the supervisory FSA-files of banks. One SAI, the Algemene Rekenkamer of the Netherlands, has the mandate to audit the FSA, but does not get actual access to the supervisory files of banks at their national supervisor. Five of the 13 national SAIs and the European Court of Auditors both have the mandate and access to the FSA-files.


To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.