EU:s lag om kakor
Enligt EU-direktiv 2009/136/EG informeras härmed webbplatsens besökare om att en kaka aktiveras när de går in i systemet. Om du inte accepterar kakor gå inte in på webbplatsen. Den aktuella kakan lagrar det språk som du har valt men sparar inga personuppgifter. Kakan tas bort efter ett år.

Inledning

Ordförandena för de högre revisionsorganen träffas minst en gång varje år för att diskutera hur samarbetet kan förbättras. Mötena förbereds av kontaktpersonerna som även ska samordna planeringen av revisionsrättens revisioner i medlemsstaterna och arbetsgruppernas verksamhet i särskilda granskningsfrågor samt det regelbundna utbytet av allmän information.

 

Kontaktkommittén: Tabell med nyligen hållna och kommande möten

Or​dförandena för de högre revisionsorganen i EU:s 27 medlemsstater och Europeiska revisionsrätten träffades i Luxemburg den 13–14 oktober 2011​

Det årliga mötet 2011 i kontaktkommittén mellan ordförandena för EU:s högre revisionsorgan och Europeiska revisionsrätten ägde rum i revisionsrättens lokaler den 13 och 14 oktober 2011. Vid mötet deltog fler än 80 delegater från EU:s högre revisionsorgan, från revisionsrätten och från de högre revisionsorganen i fyra kandidatländer (Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island och Turkiet) liksom företrädare för Eurosai och Sigma.

 

Den viktigaste punkten på mötet var ett seminarium om konsekvenserna för de högre revisionsorganen i Europeiska unionens medlemsstater och Europeiska revisionsrätten av den europeiska planeringsterminen och den senaste tidens utveckling av EU:s ekonomiska styrning, bland annat regleringen och övervakningen av finansiella system och finansinstitut, statligt stöd till finanssektorn och revision av mekanismerna för att hantera eurokrisen.

 

Seminariet inleddes av tre framstående gästtalare som i sina respektive funktioner i hög grad har varit delaktiga i EU:s gemensamma ansträngningar att klara av den ekonomiska krisen: Olli Rehn, kommissionsledamot med ansvar för ekonomiska och monetära frågor; Vítor Constâncio, vice ordförande för Europeiska centralbanken och Luc Frieden, Luxemburgs finansminister.

 

Som ett resultat av de efterföljande diskussionerna antog kontaktkommittén ett uttalande riktat till Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska kommissionen och EU-medlemsstaternas parlament och regeringar. Kontaktkommittén antog även en resolution där man noterar efterlysningen från de högre revisionsorganen i euroområdets länder av att det införs bestämmelser om att de högre revisionsorganen ska utföra en fullgod extern offentlig revision av Europeiska stabilitetsmekanismen.

Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten