No
Ordförandena för de högre revisionsorganen i EU:s 27 medlemsstater och Europeiska revisionsrätten träffades i Estoril den 18–19 oktober 2012

Portugals högre revisionsorgan (Tribunal de Contas) var värd för kontaktkommitténs årliga möte 2012 mellan ordförandena för EU:s högre revisionsorgan och Europeiska revisionsrätten den 18–19 oktober 2012 i Estoril. Vid mötet, som leddes av ordföranden för Tribunal de Contas, Guilherme d’Oliveira Martins, deltog 93 delegater från medlemsstaternas högre revisionsorgan och revisionsrätten samt från det högre revisionsorganet i Kroatien (anslutande land) och de högre revisionsorganen i fyra kandidatländer (f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet) samt företrädare för IDI-Intosai (Norge) och Sigma (OECD).
 
Mötets första tema, De högre revisionsorganens utmaningar i förberedelserna inför EU:s nästa budgetram, behandlades vid ett seminarium.
 
Seminariet besöktes av en framstående gästtalare, Algirdas Šemeta, ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för skatter och tullar, revision och bedrägeribekämpning. Företrädare för flera högre revisionsorgan i EU och revisionsrätten framförde sina synpunkter och aktuella erfarenheter.
 
Den nya budgetförordningen kommer att stärka medlemsstaternas redovisningsskyldighet. Nya EU-rättsakter gäller grundläggande frågor som en skärpning av medlemsstaternas övervakning av de offentliga finanserna och övervakning av den ekonomiska politiken, verkställande av korrigering av alltför stora underskott och alltför stora makroekonomiska obalanser och fastställande av krav för deras finanspolitiska regelverk.
 
De högre revisionsorganen i EU:s medlemsstater och revisionsrätten har för avsikt att bidra till bättre system och ett mer ändamålsenligt nationellt utnyttjande av gemenskapsmedel och även till EU:s nya ekonomiska och finanspolitiska styrningsåtgärder. De är även fast beslutna att inta en oberoende och strikt hållning när det gäller att förbättra kvaliteten på användningen av medel.
 
Vad beträffar det andra temat, Senaste utvecklingen när det gäller svaret på den finansiella och ekonomiska krisen och de nationella revisionsorganens erfarenheter av tillhörande revisioner, presenterades resultatet av de särskilda analyser som efterfrågats av kontaktkommittén: specialgruppens rapport om möjligheterna till samarbete med Eurostat och nationella statistikkontor; lägesrapport om det gemensamma initiativet från de nationella revisionsorganen inom euroområdet om den externa revisionen av europeiska stabilitetsmekanismen; rapporten från den arbetsgrupp som genomförde en pilotstudie där den skulle identifiera möjliga brister i den offentliga revisionen när det gäller nya rutiner, åtgärder och instrument som inrättats på nationell nivå, EU-nivå och mellanstatlig nivå som svar på den finansiella och ekonomiska krisen och lägesrapporten från Nätverket om revision av finanspolitik.
 
Vidare framförde vissa nationella revisionsorgan sina synpunkter och delade med sig av sina erfarenheter, främst under finanskrisen, i fråga om den senaste utvecklingen av finansiella revisioner och de nationella revisionsorganens roll, vad detta innebär för redovisningsstandarderna, Ipsas lämplighet för EU:s medlemsstater, budgetreglerna och statsbudgetens inkomstsida.
 
Efter diskussioner om dessa två teman besökte en annan framstående gästtalare mötet, nämligen chefen för Portugals centralbank, Carlos da Silva Costa, som höll det sista talet i den tematiska delen av mötet.
 
Efter debatter om ovanstående teman antogs sex resolutioner om genomförandet av framtida strategier som ska bidra till att förtydliga de nationella revisionsorganens roll vid nya utmaningar, till exempel den senaste utvecklingen av EU:s ekonomiska styrning.
 
Delegaterna fick också information om följande verksamheter inom de nationella revisionsorganen: en rapport om Best audit practices and main audit recommendations for corporate governance audits of state and municipality owned enterprises (bästa revisionspraxis och de viktigaste granskningsrekommendationerna vid bolagsstyrningsrevisioner av stats- och kommunägda företag) (Lettlands revisionsorgan), seminariet om Experience gained during the winding-up of the programming period 2000-2006 (erfarenheter från avslutandet av programperioden 2000–2006) (Ungerns revisionsorgan) och revisionerna Monitoring Risks to Public Finances (övervakning av risker för offentliga finanser) (Nederländernas högre revisionsorgan) and Results of the Cooperative Audit of CO2 Emission Trading Systems (resultat av den gemensamma revisionen av koldioxidutsläppshandelssystem) (Danmarks revisionsorgan).
 
Under mötet gav också Intosais generalsekreterare och ordföranden för Österrikes högre revisionsorgan en presentation om en viktig resolution från FN:s generalförsamling, A/66/209: Promoting the efficiency, accountability, effectiveness and transparency of public administration by strengthening Supreme Audit Institutions (främja effektivitet, redovisningsskyldighet, ändamålsenlighet och öppenhet i offentlig förvaltning genom att stärka de nationella revisionsorganen).
 
Kontaktkommitténs möte i oktober 2013 kommer att hållas i Vilnius med Litauens högre revisionsorgan som värd och med riksrevisorn Giedrė Švedienė som ordförande.