No
Ordförandena för de högre revisionsorganen i Europeiska unionens 28 medlemsstater och Europeiska revisionsrätten höll möte i Vilnius i Litauen den 10–11 oktober 2013
 ​


 
Litauens nationella revisionsorgan stod värd för det årliga mötet 2013 i kontaktkommittén för ordförandena för EU:s högre revisionsorgan och Europeiska revisionsrätten den 10–11 oktober 2013 i Vilnius. Ordförande för mötet var Giedrė Švedienė, Litauens riksrevisor och tjänstgörande ordförande i kontaktkommittén. I mötet deltog 84 delegater från EU:s högre revisionsorgan och revisionsrätten, de högre revisionsorganen i tre kandidatländer (Montenegro, Serbien och Turkiet) och företrädare för IDI, Eurosai och Sigma.
 
Detta var första gången som kontaktkommittén höll sitt årliga möte i Vilnius i Litauen, och det sammanföll med den historiska och betydelsefulla period då Litauen för första gången någonsin utövade ordförandeskapet i EU.
 
Mötet öppnades av Litauens tidigare president Valdas Adamkus, som lyckönskade deltagarna och uttryckte sin övertygelse om att ledarna för EU:s högre revisionsorgan och revisionsrätten skulle hitta de bästa lösningarna för att öka ansvarigheten i den offentliga sektorn och för att de nationella revisionsmyndigheterna skulle fullgöra sina uppgifter ännu bättre.
 
Mötets tyngdpunkt låg på ett seminarium om den senaste utvecklingen som behandlade två ämnen: 1) Den nya budgetramen för 2014–2020 och den nya budgetförordningen – de högre revisionsorganens roll för att öka ansvarigheten i EU. 2) Den nya ekonomiska styrningen – de högre revisionsorganens roll och uppgifter.
 
Mötet inleddes av två framstående gästtalare: Algirdas Šemeta, kommissionsledamot med ansvar för skatter och tullar, revision och bedrägeribekämpning, och Michael Theurer, ledamot av Europaparlamentet och ordförande för Europaparlamentets budgetkontrollutskott (hans tal hölls i form av en videopresentation). Gästtalarna gav sin syn på de viktigaste frågorna i den senaste utvecklingen inom EU:s styrning och ansvarighet.
 
Det första ämnet behandlades i presentationer av företrädare för revisionsrätten och flera av EU:s högre revisionsorgan som redogjorde för sin uppfattning och sina aktuella erfarenheter. De underströk att alla som arbetar med kontroll av de offentliga medlen i EU:s budget på EU-nivå och på nationell och regional nivå, oavsett om de är ansvariga för internkontroll, extern revision eller politisk tillsyn, måste anta utmaningen att försöka öka EU:s ansvarighet de närmaste åren. Man betonade också att ny lagstiftning om EU:s medel snart träder i kraft och att en del viktiga nya inslag och den föränderliga situationen måste beaktas, men att huvuddragen i de nuvarande arrangemangen för ansvarighet förblir desamma.
 
Vad beträffar det andra ämnet diskuterade företrädare för ett antal högre revisionsorgan den senaste utvecklingen när det gäller behandlingen av frågor rörande den nya ekonomiska styrningen i sina hemländer. Statens revisionsverk (SRV) i Finland rapporterade om uppföljningen av det initiativ som kontaktkommittén hade godkänt och som gick ut på att man gemensamt skulle vända sig till Europeiska rådet samt om nätverket för revision av finanspolitiken. I det andra ämnet diskuterade man också aktivt uppföljningen av och nästa steg vad beträffar ståndpunktsdokumentet från arbetsgruppen för den externa offentliga revisionens nya uppgifter och roller mot bakgrund av den senaste utvecklingen när det gäller EU:s ekonomiska styrning.
 
Dag två framträdde ytterligare en prominent gästtalare, Gediminas Mesonis, domare vid Litauens författningsdomstol och professor vid juridiska fakulteten vid Vytautas Magnus-universitetet i Litauen, som gav sin syn på frågan om de högre revisionsorganens oberoende. Hans presentation var mycket uppskattad av deltagarna, eftersom han lyfte fram frågan om de högre revisionsorganens oberoende från ett akademiskt perspektiv.
Kontaktkommittén uppmärksammade lägesöversikten 2013 – den årliga verksamhetsrapporten med information om läget och aktiviteter i arbetsgrupper, nätverk och specialgrupper som för närvarande är verksamma inom ramen för kontaktkommittén.
 
Följande rapporter om aktuell samarbetsverksamhet 2013 presenterades för kontaktkommittén: Rapport från arbetsgruppen för strukturfonderna V (Tysklands högre revisionsorgan), rapport om utgiftsöversynen i EU-länderna med en analys av bästa praxis, resultat och framtidsutsikter (Italiens högre revisionsorgan), rapport om seminariet om standarder för offentlig redovisning (Frankrikes högre revisionsorgan), gemensam rapport om den samordnade revisionen av tillämpningen av EU-lagstiftningen om avfallstransporter (Nederländernas högre revisionsorgan). Litauens högre revisionsorgan redogjorde för den gemensamma revisionen av nationalparker.
 
Turkiets högre revisionsorgan rapporterade om verksamheten i nätverket för högre revisionsorgan i kandidatländer och potentiella kandidatländer och Europeiska revisionsrätten.
 
Nederländernas högre revisionsorgan rapporterade om framsteg i förberedelserna för Eurosais IX:e kongress, som hålls den 15–19 juni 2014 i Haag i Nederländerna, och om Young Eurosais (YES) första kongress, som hålls den 20–22 november 2013 i Rotterdam.
 
Efter debatterna i ämnena ovan antogs fem resolutioner om genomförandet av framtida strategier och hanteringen av de nya utmaningarna för högre nationella revisionsorgan mot bakgrund av de senaste arrangemangen för ansvarighet och utvecklingen när det gäller den nya ekonomiska styrningen i EU:
 
  • Resolution om fortsatt verksamhet för nätverket för revision av finanspolitiken (CC-R-2013-01).
  • Resolution om aktiviteterna för kontaktkommittén för EU:s högre revisionsorgan 2014 (CC-R-2013-02).
  • Resolution om den revision som arbetsgruppen för strukturfonder har utfört (CC-R-2013-03).
  • Resolution om EU-medlemsstaternas redovisningsstandarder för offentlig sektor (EPSAS) (CC-R-2013-04).
  • Resolution om publicering av slutrapporten om den samordnade revisionen av tillämpningen av EU:s förordning om avfallstransporter (CC-R-2013-05).
 
Kontaktkommittén tog också del av ståndpunktsdokumentet från arbetsgruppen för den externa offentliga revisionens nya uppgifter och roller mot bakgrund av den senaste utvecklingen när det gäller EU:s ekonomiska styrning och beslutade att arbetsgruppen på nytt skulle sammankallas under ledning av den tjänstgörande ordföranden för att fortsätta sin verksamhet och rapportera vid kontaktkommitténs möte 2014.
 
Kontaktkommitténs möte 2014 hålls i Luxemburg den 16–17 oktober 2014 med revisionsrätten som värd. 2015 års kontaktkommittémöte kommer Lettlands högre revisionsorgan att stå värd för i Riga under Lettlands ordförandeskap i EU.