EU:s lag om kakor
Enligt EU-direktiv 2009/136/EG informeras härmed webbplatsens besökare om att en kaka aktiveras när de går in i systemet. Om du inte accepterar kakor gå inte in på webbplatsen. Den aktuella kakan lagrar det språk som du har valt men sparar inga personuppgifter. Kakan tas bort efter ett år.

Nätverk om revision av finanspolitik

 

 
Nätverket om revision av finanspolitik bildades 2008 utifrån ett förslag om gemensam verksamhet som lades fram av de högre revisionsorganen i Finland och Sverige.
 
Syftet med nätverket är att förbättra metoder och praxis när det gäller revision av nationell finanspolitik genom att de högre revisionsorgan som är verksamma på området tillämpar god praxis och utbyter information med varandra. Det bedöms vara avgörande att det bildas ett nätverk av yrkesutövare och att de högre revisionsorgan som är intresserade av ämnet utbyter information.
 
Nätverkets verksamhet omfattar jämförande analys (god praxis och datainsamling), informationsutbyte och anordnande av studiegrupper och seminarier för att sprida den information som finns tillgänglig om sådant som gäller revision av finanspolitik.
 
För mer information kontakta
 
Matti Okko, Finlands högre revisionsorgan,
 
 
 
Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten