EU:s lag om kakor
Enligt EU-direktiv 2009/136/EG informeras härmed webbplatsens besökare om att en kaka aktiveras när de går in i systemet. Om du inte accepterar kakor gå inte in på webbplatsen. Den aktuella kakan lagrar det språk som du har valt men sparar inga personuppgifter. Kakan tas bort efter ett år.

Nyheter

Europeiska revisionsrätten har i dag, för kontaktkommittén för de högre revisionsorganen inom Europeiska unionens räkning, offentliggjort en översikt över hur revisorer runtom i Europeiska unionen granskar folkhälsoområdet. Totalt har 24 högre revisionsorgan bidragit till detta andra revisionskompendium från kontaktkommittén.

Folkhälsofrågan är i första hand medlemsstaternas ansvar, vilket resulterar i stora skillnader mellan hälso- och sjukvårdssystem. EU stöder arbetet på nationell nivå med särskilt fokus på att komplettera eller samordna medlemsstaternas åtgärder. Under de senaste årtiondena har de nationella hälso- och sjukvårdssystemen ställts inför en mängd utmaningar, såsom ständigt ökande kostnader, en åldrande befolkning eller ökad rörlighet bland såväl patienter som hälsooch sjukvårdspersonal.

”Folkhälsofrågan kräver samordnade åtgärder mellan EU och medlemsstaterna och kommer utan tvekan att fortsätta stå högt på den politiska agendan flera generationer framöver”, sade KlausHeiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande. ”Därför är det ytterst viktigt att sprida resultaten av granskningar som nyligen utförts runtom i EU.”

Revisionskompendiet innehåller en del bakgrundsinformation om folkhälsa, dess rättsliga grunder, de viktigaste målen och tillhörande ansvarsområden på medlemsstats- och EU-nivå. Kompendiet belyser också de viktigaste utmaningarna för EU och medlemsstaterna inom detta område. Folkhälsa är ett komplext granskningsområde, men det stora antalet granskningar som gjorts på senare år visar hur viktigt det är för EU-medborgarna.

Kompendiet bygger på resultaten av revisioner som nyligen utfördes av revisionsrätten och de nationella revisionsorganen i följande 23 EU-medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien och Finland. I revisionerna har man tagit upp viktiga prestationsaspekter och i detalj granskat olika folkhälsofrågor, såsom förebyggande hälsovård och hälsoskydd, hälso- och sjukvårdens tillgänglighet och kvalitet, användning av ny teknik och e-hälsa samt hälso- och sjukvårdens finanspolitiska hållbarhet.​


04/01/2020
Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten