EU:s lag om kakor
Enligt EU-direktiv 2009/136/EG informeras härmed webbplatsens besökare om att en kaka aktiveras när de går in i systemet. Om du inte accepterar kakor gå inte in på webbplatsen. Den aktuella kakan lagrar det språk som du har valt men sparar inga personuppgifter. Kakan tas bort efter ett år.

Nyheter

​Med sina revisionskompendier offentliggör kontaktkommittén för de högre revisionsorganen inom Europeiska unionen publikationer som ska förbättra kommunikationen av relevant revisionsarbete till intressenter och en bredare publik.

Årets kompendium är inriktat på cybersäkerhet, en fråga som var avgörande för våra samhällen redan innan covid-19-utbrottet. Det innehåller bakgrundsinformation om cybersäkerhet, viktiga strategiska initiativ och relevanta rättsliga grunder i EU. Det beskriver också de största utmaningarna som EU och medlemsstaterna står inför, såsom hot mot enskilda EU-medborgares rättigheter genom felaktig användning av personuppgifter eller risken för att institutioner inte kan leverera grundläggande samhällstjänster eller blir begränsade i sina funktioner till följd av cyberattacker.

Kompendiet bygger på resultaten av revisioner som utförts av 13 högre revisionsorgan.

Att skydda kritiska informationssystem och digitala infrastrukturer mot cyberattacker har blivit en allt större strategisk utmaning för EU och dess medlemsstater. Frågan är inte längre om cyberattacker kommer att ske utan hur och när de kommer att ske. Detta berör oss alla, såväl enskilda personer som företag och offentliga myndigheter.

Nationella revisionsorgan i EU och Europeiska revisionsrätten har därför intensifierat sitt arbete med cybersäkerhet, med särskilt fokus på uppgiftsskydd, systemberedskap mot cyberattacker och skydd av viktiga allmännyttiga system. Detta ska ses i ett sammanhang där EU:s ambition är att bli världens säkraste digitala miljö.

Revisionskompendiet om cybersäkerhet

17/12/2020
Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten