EU:s lag om kakor
I enlighet med EU-direktiv 2009/136/EG informeras du härmed om att en kaka kommer att lagras på din dator. Du kan antingen godkänna den och då minns systemet vilket språk du har valt till kommande besök på webbplatsen (inom ett år) eller inte godkänna den och då gäller det valda språket endast vid detta besök. Kakan används endast till att lagra det språk du väljer och inte några personuppgifter.

Nyheter

Årets upplaga av revisionskompendiet handlar om utmaningarna i samband med covid-19-pandemin, som är en av de värsta globala hälsokriserna någonsin med stora effekter på samhället, ekonomin och enskilda människor. Kompendiet innehåller information om effekterna av och insatserna mot pandemin på nationell och överstatlig nivå och ger en översikt över det covid-19-relaterade revisionsarbete som utfördes och offentliggjordes 2020 av de högre revisionsorganen i EU.

Covid-19-pandemin orsakade en flerdimensionell kris som har påverkat nästan alla områden i det offentliga och privata livet, såsom folkhälsa, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och offentliga finanser. EU och medlemsstaterna har drabbats av betydande störningar med mycket asymmetriska effekter. Tidpunkt, omfattning och exakt typ av såväl effekter som motåtgärder har varierat kraftigt inom EU men även regionalt och ibland till och med lokalt när det gäller folkhälsa, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och offentliga finanser.

På de flesta områden som påverkats starkt av pandemin har EU endast begränsade befogenheter att agera. Det beror dels på att EU inte har exklusiv behörighet på folkhälsoområdet, dels på att beredskapen var dålig och att det inledande samförståndet mellan medlemsstaterna om gemensamma insatser var litet. I avsaknad av en samordnad strategi agerade de nationella och regionala regeringarna självständigt när de vidtog förebyggande åtgärder och begränsningsåtgärder, anskaffade utrustning eller införde återhämtningspaket och system för att behålla arbetstillfällen för att mildra de socioekonomiska konsekvenserna. Efter en svår start verkar dock EU och medlemsstaterna ha förbättrat sitt samarbete för att mildra krisens effekter.

EU:s högre revisionsorgan, det vill säga medlemsstaternas högre revisionsorgan och Europeiska revisionsrätten, reagerade snabbt på den rådande krisen och har på kort tid vidtagit ett flertal revisions- och övervakningsåtgärder. Utöver de 48 revisionsinsatser som avslutades 2020 pågår eller planeras mer än 200 andra revisionsinsatser som kommer att slutföras under 2021 eller 2022. Kompendiet innehåller sammanfattningar av 17 rapporter (av 48) som offentliggjorts 2020 inom fem prioriterade områden: folkhälsa, digitalisering, socioekonomiska insatser, offentliga finanser och offentligt risktagande samt allmänna åtgärder på olika förvaltningsnivåer. Det bygger på resultaten av revisioner som utförts av de högre revisionsorganen i Belgien, Cypern, Tyskland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovakien och Sverige samt Europeiska revisionsrätten.

Kontaktkommitténs revisionskompendium om insatserna med anledning av covid-19

22/07/2021
Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten