EU:s lag om kakor
Enligt EU-direktiv 2009/136/EG informeras härmed webbplatsens besökare om att en kaka aktiveras när de går in i systemet. Om du inte accepterar kakor gå inte in på webbplatsen. Den aktuella kakan lagrar det språk som du har valt men sparar inga personuppgifter. Kakan tas bort efter ett år.

Arbetsgrupp om brister i den offentliga revisionen

 
Effekten av den aktuella finansiella och ekonomiska krisen kan inte underskattas vare sig för euroländer eller för länder utanför euroområdet. I detta ingår de nationella revisionsorganens roll vid revision av (nya) rutiner, åtgärder och instrument som tas fram i EU som svar på krisen. Kontaktkommittén följde förslaget från Nederländernas högre revisionsorgan och beslutade vid sitt möte den 13 och 14 oktober 2011 att inrätta en arbetsgrupp om brister i den offentliga revisionen (kontaktkommitténs resolution CC-R-2011-05).
 
Arbetsgruppen fick i uppdrag att genomföra en pilotstudie som innefattar en begäran om upplysningar från finansiella tillsynsmyndigheter för att man ska kunna identifiera möjliga brister i den offentliga revisionen som gäller omfattningen av de nationella revisionsorganens uppdrag och rätt till tillgång till information. Kontaktkommittén bad arbetsgruppen att rapportera resultatet av pilotstudien vid sitt nästa sammanträde 2012.
Nederländernas högre revisionsorgan samordnade arbetsgruppen. Pilotstudien genomfördes av 13 nationella revisionsorgan och Europeiska revisionsrätten. I oktober 2012 presenterades och antogs slutrapporten och en resolution av kontaktkommittén (kontaktkommitténs resolution CC-R-2011-05).
 
För mer information kontakta
 
Peter van Roozendaal, Nederländernas högre revisionsorgan

 

 Tillhörande rapporter:

29/11/2012

Access of Supreme Audit Institutions to the main financial supervisors in EU Member States


The audit pilot study shows among other things that seven out of the 13 national SAIs that participated have no mandate to audit the FSA. Hence, these SAIs have no access to the supervisory FSA-files of banks. One SAI, the Algemene Rekenkamer of the Netherlands, has the mandate to audit the FSA, but does not get actual access to the supervisory files of banks at their national supervisor. Five of the 13 national SAIs and the European Court of Auditors both have the mandate and access to the FSA-files.


Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten