No

Effekten av den aktuella finansiella och ekonomiska krisen kan inte underskattas vare sig för euroländer eller för länder utanför euroområdet. I detta ingår de nationella revisionsorganens roll vid revision av (nya) rutiner, åtgärder och instrument som tas fram i EU som svar på krisen. Kontaktkommittén följde förslaget från Nederländernas högre revisionsorgan och beslutade vid sitt möte den 13 och 14 oktober 2011 att inrätta en arbetsgrupp om brister i den offentliga revisionen (kontaktkommitténs resolution CC-R-2011-05).

Arbetsgruppen fick i uppdrag att genomföra en pilotstudie som innefattar en begäran om upplysningar från finansiella tillsynsmyndigheter för att man ska kunna identifiera möjliga brister i den offentliga revisionen som gäller omfattningen av de nationella revisionsorganens uppdrag och rätt till tillgång till information. Kontaktkommittén bad arbetsgruppen att rapportera resultatet av pilotstudien vid sitt nästa sammanträde 2012.

Nederländernas högre revisionsorgan samordnade arbetsgruppen. Pilotstudien genomfördes av 13 nationella revisionsorgan och Europeiska revisionsrätten. I oktober 2012 presenterades och antogs slutrapporten och en resolution av kontaktkommittén (kontaktkommitténs resolution CC-R-2011-05).

För mer information kontakta

Peter van Roozendaal, Nederländernas högre revisionsorgan (P.vanRoozendaal@rekenkamer.nl)

Tillhörande rapporter:​​