​​Регистър на дейностите по обработване на данни

Всички институции на ЕС са правно задължени да поддържат централен регистър на своите дейности по обработване на данни (член 31 от Регламент 2018/1725).

Този регистър следва да съдържа най-малко следната информация (член 31, параграф 1 от Регламента):

  • името и координатите за връзка на администратора, на длъжностното лице по защита на данните и когато е приложимо, на обработващия лични данни и на съвместните администратори;

  • целите на обработването;

  • описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;

  • категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни;

  • когато е приложимо, предаването на лични данни на трета държава или международна организация и документация за подходящите гаранции;

  • когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;

  • когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност, предприети за защитата на тези лични данни.

Тук можете да намерите стария формат на регистъра на дейностите по обработване на данни на ЕСП.

В момента ЕСП обновява своя регистър; посоченият по-долу списък на администраторите на лични данни в ЕСП и техните регистри на дейностите по обработване на данни все още е в процес на съставяне.

Председателство

Одитни състави и Дирекция за контрол на качеството на одита

Генерален секретариат

Комитети и други групи

Кабинети на членовете


Español  
Čeština  
Dansk  
Deutsch  
Eesti keel  
Ελληνικά  
English  
Français  
Gaeilge  
Hrvatski  
Italiano  
Latviešu valoda  
Lietuvių kalba  
Magyar  
Malti  
Nederlands  
Polski  
Português  
Română  
Slovenčina  
Slovenščina  
Suomi  
Svenska  

European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-1