​Toimingute register

Kõik ELi institutsioonid on õiguslikult kohustatud pidama töötlemistoimingute keskregistrit määruse 2018/1725 ​artikkel 31).

Register peab sisaldama vähemalt järgmist teavet (määruse artikli 31 lõige 1):

  • vastutava töötleja, andmekaitseametniku ning asjakohasel juhul volitatud töötleja ja kaasvastutava töötleja nimi ja kontaktandmed;

  • töötlemise eesmärgid;

  • andmesubjektide kategooriate ja isikuandmete liikide kirjeldus;

  • vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmeid on avalikustatud või avalikustatakse;

  • kui isikuandmeid edastatakse kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, siis sobivate kaitsemeetmete kohta koostatud dokumendid;

  • võimaluse korral aeg, mille möödumisel eri andmekategooriad kustutatakse;

  • võimaluse korral isikuandmete kaitseks võetud tehniliste ja korralduslike turvameetmete üldine kirjeldus.

Kontrollikoja registri vana vormingu leiate siit.

Kontrollikoda uuendab praegu oma registrit – järgmine loetelu kontrollikoja vastutavatest töötlejatest ja nende isikuandmete töötlemise dokumentidest on alles koostamisel.

Presidendile alluvad talitused

Auditikojad ja kvaliteedikontrolli direktoraat

Peasekretariaat

Komiteed ja muud organid

Kabinetid


Български  
Español  
Čeština  
Dansk  
Deutsch  
Ελληνικά  
English  
Français  
Gaeilge  
Hrvatski  
Italiano  
Latviešu valoda  
Lietuvių kalba  
Magyar  
Malti  
Nederlands  
Polski  
Português  
Română  
Slovenčina  
Slovenščina  
Suomi  
Svenska  

European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-1