Rejestr​​

Wszystkie instytucje UE są prawnie zobowiązane do prowadzenia centralnego rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (art. 31 (rozporządzenia (UE) 2018/1725).

Rejestr ten musi zawierać co najmniej następujące informacje (zgodnie z art. 31 ust. 1 rozporządzenia):

  • imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora, inspektora ochrony danych, a także w stosownych przypadkach – podmiotu przetwarzającego i wsp​óładministratora;

  • cele przetwarzania;

  • opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych;

  • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;

  • w stosownych przypadkach – przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;

  • jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych;

  • jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych w celu ochrony tych danych osobowych.

Rejestr prowadzony przez Trybunał można znaleźć w dotychczasowym formacie pod tym adresem.

Trybunał przeprowadza obecnie modernizację rejestru – wciąż trwają prace nad odnośnym wykazem administratorów danych w Trybunale i rejestrami prowadzonych przez nich czynności przetwarzania danych osobowych.

Służby Prezesa

Izby kontrolne i Dyrekcja ds. Jakości Kontroli

Sekretariat Generalny

Komitety i inne podmioty

Gabinety


Български  
Español  
Čeština  
Dansk  
Deutsch  
Eesti keel  
Ελληνικά  
English  
Français  
Gaeilge  
Hrvatski  
Italiano  
Latviešu valoda  
Lietuvių kalba  
Magyar  
Malti  
Nederlands  
Português  
Română  
Slovenčina  
Slovenščina  
Suomi  
Svenska  

European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-1