Register záznamov

Všetky inštitúcie EÚ majú právnu povinnosť viesť centrálny register záznamov o spracovateľských činnostiach (článok 31 nariadenia 2018/1725).

Register musí obsahovať aspoň tieto informácie (článok 31 ods. 1 nariadenia):

  • meno/názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa, zodpovednej osoby a v náležitom prípade sprostredkovateľa a spoločného prevádzkovateľa,

  • účely spracúvania,

  • opis kategórií dotknutých osôb a kategórií osobných údajov,

  • kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté,

  • v príslušných prípadoch prenosy osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a dokumentáciu primeraných záruk,

  • podľa možností predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórií údajov,

  • podľa možností všeobecný opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení prijatých na ochranu osobných údajov.

Starý formát registra záznamov EDA sa nachádza tu.

EDA v súčasnosti prepracúva svoj register – zoznam prevádzkovateľov EDA a ich záznamov o spracovaní osobných údajov sa stále pripravuje.

Predsedníctvo

Audítorské komory a Riaditeľstvo pre kontrolu kvality auditu

Generálny sekretariát

Výbory a iné

Osobné úrady / kabinety


Български  
Español  
Čeština  
Dansk  
Deutsch  
Eesti keel  
Ελληνικά  
English  
Français  
Gaeilge  
Hrvatski  
Italiano  
Latviešu valoda  
Lietuvių kalba  
Magyar  
Malti  
Nederlands  
Polski  
Português  
Română  
Slovenščina  
Suomi  
Svenska  

European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-1