Register

Alla EU-institutioner är enligt lag skyldiga att föra ett centralt register över behandling (artikel 31 i förordning (EU) 2018/1725).

Registret ska innehålla åtminstone följande uppgifter (artikel 31.1 i förordningen):

  • Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvariga, dataskyddsombudet samt, i tillämpliga fall, personuppgiftsbiträdet och den gemensamt personuppgiftsansvariga.

  • Ändamålen med behandlingen.

  • En beskrivning av kategorierna av registrerade och av kategorierna av personuppgifter.

  • De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller ska lämnas ut.

  • I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation med dokumentation av lämpliga skyddsåtgärder.

  • Om möjligt, tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av uppgifter.

  • Om möjligt, en allmän beskrivning av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda dessa personuppgifter.

Här hittar du revisionsrättens register i det gamla formatet.

Revisionsrätten håller för närvarande på att modernisera sitt register – följande förteckning över revisionsrättens personuppgiftsansvariga och deras register över behandling av personuppgifter är fortfarande under uppbyggnad.

Ordföranden

Revisionsavdelningar och direktoratet för kontroll av revisionskvaliteten (DQC)

Generalsekretariatet

Kommittéer m.m.

Kanslier


Български  
Español  
Čeština  
Dansk  
Deutsch  
Eesti keel  
Ελληνικά  
English  
Français  
Gaeilge  
Hrvatski  
Italiano  
Latviešu valoda  
Lietuvių kalba  
Magyar  
Malti  
Nederlands  
Polski  
Português  
Română  
Slovenčina  
Slovenščina  
Suomi  

European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-1