​​Laipni lūdzam Eiropas Revīzijas palātas datu aizsardzības speciālista tīmekļa vietnē!

DPO-image.jpg 

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ievēro juridiskās saistības attiecībā uz personas datu aizsardzību, kā noteikts Regulā (ES) 2018/1725 (ESDAR).

Saskaņā ar ESDAR 43. panta 1. punktu ERP ir iecēlusi vienu darbinieku par datu aizsardzības speciālistu. Šā darbinieka pienākums ir strādāt neatkarīgi, lai nodrošinātu ESDAR piemērošanu Eiropas Revīzijas palātā.

Datu aizsardzības speciālista uzdevumi ir šādi:

 • informēt un konsultēt personas, kuras atbild par personas datu apstrādi (gan (apakš-) darbuzņēmējus, gan darbiniekus), par viņu pienākumiem un datu aizsardzības tiesībām;

 • uzraudzīt atbilstību ESDAR un citiem ES tiesību aktiem, kas ietver datu aizsardzības noteikumus, tostarp uzraudzīt iekšējo noteikumu ievērošanu;

 • uzraudzīt, kā tiek ievērota ERP datu aizsardzības politika un procedūras, tostarp uzraudzīt pienākumu sadali;

 • rīkot informēšanas pasākumus un mācības darbiniekiem, kuri ir iesaistīti personas datu apstrādē;

 • veikt vai organizēt revīzijas, lai pārbaudītu datu aizsardzības pienākumu izpildi Eiropas Revīzijas palātā;

 • nodrošināt, ka personas, kuru dati tiek apstrādāti, ir informētas par viņu tiesībām un pienākumiem saskaņā ar ESDAR;

 • konsultēt, ja ir vajadzīgi paziņojumi vai saziņa saistībā ar kādu personas datu aizsardzības pārkāpumu;

 • konsultēt, kad tiek veikts novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību, uzraudzīt ietekmes novērtējuma īstenošanu un konsultēties ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju (EDAU), ja pastāv šaubas par to, vai ir nepieciešams novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību;

 • konsultēt attiecībā uz nepieciešamību iepriekš apspriesties ar EDAU, ja personas datu apstrāde radītu nopietnu risku fizisku personu tiesībām un brīvībām un pārzinis uzskata, ka risku nevar mazināt ar saprātīgiem pasākumiem, ņemot vērā pieejamo tehnoloģiju un īstenošanas izmaksas;

 • atbildēt uz EDAU pieprasījumiem;

 • nodrošināt, ka apstrādes darbības negatīvi neietekmē to personu tiesības un brīvības, kuru personas dati tiek apstrādāti.

Datu aizsardzības speciālists var sniegt praktiskus ieteikumus, lai uzlabotu datu aizsardzību Eiropas Revīzijas palātā.

Personāla komiteja, datu pārziņi, datu apstrādātāji, ERP darbinieki vai jebkura fiziska persona, neizmantojot oficiālos kanālus, var apspriesties ar datu aizsardzības speciālistu par ikvienu jautājumu, kas attiecas uz ESDAR interpretāciju vai piemērošanu.

Datu aizsardzības speciālists pēc savas iniciatīvas vai pēc jebkuras personas pieprasījuma var izmeklēt jautājumus un notikumus, kas tieši saistīti ar viņa uzdevumiem, un ziņot par izmeklēšanu personai, kas to lūgusi veikt.

Neviena intereses nedrīkst tikt skartas tādēļ, ka ir notikusi saziņa ar datu aizsardzības uzraudzītāju saistībā ar lietu, kurā ir aizdomas par ESDAR vai citu datu aizsardzības noteikumu pārkāpumu.

Uzskaites reģistrs

Datu aizsardzības speciālists cita starpā uztur visas ERP veiktās personas datu apstrādes reģistru, kurā ir ietverta informācija, kas izskaidro apstrādes darbību nolūku un apstākļus.

Datu aizsardzības diena

Eiropas Padome 1981. gada 28. janvārī pieņēma 108. konvenciju, kas ir pirmais juridiski saistošais starptautiskais instruments datu aizsardzības jomā. Lai atzīmētu šo nozīmīgo notikumu, Eiropas Padomes dalībvalstis, kā arī ES iestādes, aģentūras un struktūras katru gadu 28. janvārī atzīmē datu aizsardzības dienu. Šo dienu visā pasaulē dēvē arī par Datu privātuma dienu, un tās mērķis ir palielināt informētību un popularizēt paraugpraksi privātuma un datu aizsardzības jomā.

European Court of Auditors

Elena MAPELLE
Data Protection Officer
K1 233
12, rue Alcide de Gasperi
L-1615 LUXEMBURG

Tālr.: +352 4398-47777
E-pasts: eca-data-protection[at]eca.europa.eu


Български  
Čeština  
Español  
Dansk  
Deutsch  
Eesti keel  
Ελληνικά  
English  
Français  
Gaeilge  
Hrvatski  
Italiano  
Lietuvių kalba  
Magyar  
Malti  
Nederlands  
Polski  
Português  
Română  
Slovenčina  
Slovenščina  
Suomi  
Svenska  

European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-1