​A személyes adatok védelmére vonatkozó jogi keret

Alapjogi Charta

A személyes adatok védelméhez való jog alapvető jog és az Európai Unió egyik alapvető értéke, amelyet az Unió Alapjogi Chartája (a „Charta” is rögzít). A Charta értelmében mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez (8. cikk (1) bekezdés).

A Charta a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével vált jogilag kötelező erejűvé, ugyanolyan érvénnyel, mint az Unió alkotmányos szerződései.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 16. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy mindenkinek joga van személyes adatainak védelméhez. Az Európai Unió egyedülálló abban, hogy alkotmányos kötelezettséget ír elő a személyes adatok feldolgozására vonatkozó adatvédelmi szabályok megállapítására.

Az Unió adatvédelmi rendelete

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (európai uniós adatvédelmi rendelet, EUDPR).

Európai Számvevőszék: Belső szabályok

 1. Az érintettek egyes jogainak korlátozása

  A Számvevőszék 42-2021. sz. határozata (2021. május 20.) az Európai Számvevőszék tevékenységei keretében végzett személyesadat-feldolgozással kapcsolatban az érintettek egyes jogainak korlátozására vonatkozó belső szabályok elfogadásáról.

 2. Az adatvédelmi tisztviselő végrehajtási szabályai

  40-2021. sz. határozat az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó végrehajtási szabályoknak az EUDPR 45. cikkének (3) bekezdése szerinti elfogadásáról.

A magánélet és a személyes adatok védelmével kapcsolatos egyéb releváns hivatkozások

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről („LED irányelv”).

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről („elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”).

 • Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény és különösen annak 8. cikke; az Európa Tanács célja az emberi jogok és az alapvető szabadságok, például a magánélet tiszteletben tartásához való jog elismerése, fenntartása és védelme.

 • Az Európa Tanács 108. sz. egyezménye (1981 január 28.) a személyes adatok gépi felhasználása során az egyének védelméről. 2018-ban az Európa Tanács az egyezményt korszerűsítve elfogadta a 108+ egyezményt.


Български  
Español  
Čeština  
Dansk  
Deutsch  
Eesti keel  
Ελληνικά  
English  
Français  
Gaeilge  
Hrvatski  
Italiano  
Latviešu valoda  
Lietuvių kalba  
Malti  
Nederlands  
Polski  
Português  
Română  
Slovenčina  
Slovenščina  
Suomi  
Svenska  

European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-1