Tiesiskais regulējums attiecībā uz personas datu aizsardzību

ES Pamattiesību harta

Tiesības uz personas datu aizsardzību ir pamattiesības un viena no Eiropas Savienības (“ES”) pamatvērtībām. Tās ir paredzētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (“Harta”). Saskaņā ar Hartu ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību (8. panta 1. punkts).

Harta kļuva juridiski saistoša kad stājās spēkā Lisabonas līgums, kas Hartai piešķīra tādu pašu juridisko spēku kā ES konstitucionālajiem līgumiem.

Līgums par Eiropas Savienības darbību

Līguma par Eiropas Savienības darbību (“LESD”) 16. panta 1. punktā ir noteikts, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību. ES ir unikāla ar to, ka tā ir nodrošinājusi konstitucionālu pienākumu paredzēt datu aizsardzības noteikumus par personas datu apstrādi.

ES Datu aizsardzības regula

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) 45/2001 un Lēmumu 1247/2002/EK
(“ESDAR”).

Eiropas Revīzijas palāta Iekšējie noteikumi

 1. Konkrētu datu subjektu tiesību ierobežojumi

  Eiropas Revīzijas palātas Lēmums 42/2021 (2021. gada 20. maijs), ar ko pieņem iekšējos noteikumus par datu subjektu konkrētu tiesību ierobežojumiem saistībā ar personas datu apstrādi darbībās, ko veic Eiropas Revīzijas palāta.

 2. DAS īstenošanas noteikumi

  Lēmums 40/2021, ar ko pieņem īstenošanas noteikumus attiecībā uz datu aizsardzības speciālistu saskaņā ar ESDAR 45. panta 3. punktu.

Citas attiecīgas atsauces uz privātās dzīves un personas datu aizsardzību

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula jeb “VDAR”).

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (“LED direktīva”).

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (“E-privātuma direktīva”).

 • Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija un jo īpaši tās 8. pants, kurā norādīts, ka Eiropas Padomes mērķis ir atzīt, uzturēt un aizsargāt cilvēktiesības un pamatbrīvības, to skaitā tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību.

 • Eiropas Padomes 1981. gada 28. janvāra Konvencija par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi. 2018. gadā Eiropas Padome ieviesa izmaiņas konvencijā, pieņemot Konvenciju 108+.


Български  
Español  
Čeština  
Dansk  
Deutsch  
Eesti keel  
Ελληνικά  
English  
Français  
Gaeilge  
Hrvatski  
Italiano  
Lietuvių kalba  
Magyar  
Malti  
Nederlands  
Polski  
Português  
Română  
Slovenčina  
Slovenščina  
Suomi  
Svenska  
​​

European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-1